Ett hus i olika färger, byggt på 1920-talet i Sandsborg.

Tomträtt och arrende

Du som använder stadens mark för att till exempel ha ett småhus har ofta ett tomträttsavtal. Du kan också ha rätt att använda marken genom ett arrende.

Även företag och föreningar kan vara tomträttshavare för en tomträtt. Det handlar framför allt om tomträtter för flerbostadshus och kommersiella fastigheter. 

Tomträttsavgäld

Du som har en tomträtt betalar varje år en avgift till staden för att få använda marken. Det kallas tomträttsavgäld.

Privatpersoner får dra av avgälden som ränta i deklarationen. Exploateringskontoret skickar ut kontrolluppgifter på inbetalad avgäld varje år.

Kommunfullmäktige beslutar hur stor avgiften är, i enlighet med lagar och praxis.

Tomträttsavgälden är oförändrad under en viss tid. Det kallas avgäldsperiod. En avgäldsperiod är normalt tio år.

Cirka 15–18 månader före slutet på avgäldsperioden skickar exploateringskontoret ut ett brev till dig om att avgälden ska regleras. De nya villkoren regleras i ett tilläggsavtal till tomträttsavtalet och är sedan oförändrade under nästa avgäldsperiod.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-20 om gällande tomträttsavgälder för småhus- respektive flerbostadshustomträtter.

Beslut i Kommunfullmäktige:

Tomträttsavgälder för småhus

För småhustomträtter beräknas avgälden med ledning av markens taxeringsvärde.

Avgälden vid reglering beräknas som

 • 3,25 procent av 40 procent av markens taxeringsvärde vid en 10-årig avgäldsperiod
 • 3,5 procent av 40 procent av markens taxeringsvärde vid en 20-årig avgäldsperiod.

Höjningen kan som högst bli 18 000 kronor per år vid en 10-årig avgäldsperiod och 19 400 kronor per år vid en 20-årig avgäldsperiod. (Höjningen kan dock aldrig vara mer än 100 procent av utgående avgäld enligt 2004 års beslut.)

En stegvis höjning gäller för den nya avgälden där

 • 40 procent av höjningen slår igenom år 1
 • 55 procent år 2
 • 70 procent år 3
 • 85 procent år 4
 • 100 procent år 5–10.

Tomträttsavgälder för flerbostadshus

Regleringsavgäld 10-årig period, slutavgäld (pdf)

Regleringsavgäld 20-årig period, slutavgäld (pdf)

Förtydligande till dokumentet:

En stegvis höjning gäller för den nya avgälden där

 • 40 procent av höjningen slår igenom år 1
 • 55 procent år 2
 • 70 procent år 3
 • 85 procent år 4
 • 100 procent år 5–10.

Dokumenten visar utgående avgäld beroende på år för reglering, utan stegvis höjning. Avgälden anges i kronor per kvadratmeter bruttoarea (BTA) bostad. Bruttoarean anges i tomträttsavtalet och bruttoarea med annan användning än bostad (exempelvis kommersiella lokaler) värderas separat inför reglering. Den stegvisa höjningen gäller endast bruttoarea bostad.

Nyupplåtelseavgäld 10-årig period, slutavgäld (pdf)

Betala din tomträttsavgäld via autogiro

Ofta kan man ansöka om att betala sin tomträttsavgäld via autogiro med hjälp av sin banks e-tjänster (Internetbank). Sök fram ”Exploateringskontoret, Sthlms stad” (Bankgiro: 5551-3931) som betalningsmottagare och ange ditt kundnummer som du hittar på din senaste faktura.

Har du inte möjlighet att ansöka om autogiro via din internetbank så kan du kontakta oss för att få en autogiroblankett eller ladda ned en via länken:

Det går bra att betala för någon annans fakturor, till exempel för sambo, make eller maka, ange då både kundnummer och dennes personnummer i ansökan.

Har du frågor om din faktura för tomträttsavgäld?

Ring Kontaktcenter Stockholm, telefon 08-508 26 222.

Arrende

Ett arrende ger en privatperson och ett företag rätt att använda stadens mark. Du som arrenderar mark kallas arrendator. För rätten att använda mark betalar arrendatorn en avgift till staden.

Det finns olika typer av arrenden:

 • bostadsarrende
 • jordbruksarrende
 • anläggningsarrende
 • lägenhetsarrende.

Reglerna för olika typer av arrenden skiljer sig åt.

Ett arrende är en form av nyttjanderätt och är ett avtal med en enskild eller juridisk person. Vid en försäljning av en fastighet eller byggnad följer inte arrendet med automatiskt. Exploateringskontoret måste alltid godkänna en överlåtelse av ett arrendeavtal.

Har du frågor om arrenden, till exempel om du vill överlåta ett arrende eller säga upp ett avtal, kan du kontakta exploateringskontoret.

Uppdaterad