Tomträtt och arrende

Du som använder stadens mark för att till exempel ha ett småhus har ofta ett tomträttsavtal. Du kan också ha rätt att använda marken genom ett arrende.

Även företag och föreningar kan vara tomträttshavare för en tomträtt. Det handlar framför allt om tomträtter för flerbostadshus och kommersiella fastigheter. 

Tomträttsavgäld

Du som har en tomträtt betalar varje år en avgift till staden för att få använda marken. Det kallas tomträttsavgäld.

Kommunfullmäktige beslutar hur stor avgiften i enlighet med lagar och praxis.

Tomträttsavgälden är oförändrad under en viss tid. Det kallas avgäldsperiod. En avgäldsperiod är normalt tio år.

Cirka 15–18 månader före avgäldsperiodens utgång skickar exploateringskontoret ut ett brev till dig som tomträttsinnehavaren om att avgälden ska regleras. De nya villkoren regleras i ett tilläggsavtal till tomträttsavtalet och är sedan oförändrade under nästa avgäldsperiod.

Du som privatperson får dra av avgälden som ränta i din deklaration. Exploateringskontoret skickar ut kontrolluppgifter på inbetalad avgäld varje år.

Storleken på tomträttsavgälden

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-20 om nya tomträttsavgälder för småhus- respektive flerbostadshustomträtter.

Avgälderna som inte har uppdaterats sedan 2004 har anpassats till nivåer som bättre speglar dagens markvärden.

För småhustomträtter beräknas avgälden med ledning av markens taxeringsvärde.

  • Avgälden vid reglering beräknas som 3,25 % av 40 % av markens taxeringsvärde vid en 10-årig avgäldsperiod och 3,5 % vid en 20-årig avgäldsperiod.
  • Höjningen kan som högst bli 18 000 kr per år vid en 10-årig avgäldsperiod och 19 400 kr per år vid en 20-årig avgäldsperiod. Höjningen kan dock aldrig vara mer än 100 % av utgående avgäld enligt 2004 års beslut.
  • En stegvis höjning gäller för den nya avgälden där 40 % av höjningen slår igenom år 1, 55 % år 2, 70 % år 3, 85 % år 4 och 100 % år 5-10.”

Tomträttsavgälder för flerbostadshus och kommersiella fastigheter

Förtydligande till dokumentet:

  • En stegvis höjning gäller för den nya avgälden där 40 % av höjningen slår igenom år 1, 55 % år 2, 70 % år 3, 85 % år 4 och 100 % år 5-10.
  • Sidan 1 – Visar utgående avgäld beroende på år för reglering, utan stegvis höjning – 10-årig avgäldsperiod
  • Sidan 2 – Visar utgående avgäld beroende på år för reglering, utan stegvis höjning – 20-årig avgäldsperiod 

Nyupplåtna tomträtter - dokument med tabell som visar beslutade avgälder

Tomträtter för småhus

Betala din tomträttsavgäld via autogiro

Du som har en tomträtt i Stockholms ytterstad eller kranskommuner kan betala tomträttsavgälden via autogiro.

Ansök om att betala din tomträttsavgäld via autogiro
(dokumentet uppdaterat 2018-08-06)

Har du frågor om din faktura för tomträttsavgäld?
Ring Kontaktcenter Stockholm, telefon 08-508 26 222.

Arrende

Ett arrende ger en privatperson och ett företag rätt att använda stadens mark. Du som arrenderar mark kallas arrendator. För rätten att använda mark betalar arrendatorn en avgift till staden.

Det finns olika typer av arrenden så som

  • bostadsarrende
  • jordbruksarrende
  • anläggningsarrende
  • lägenhetsarrende.

Reglerna för olika typer av arrenden skiljer sig åt.

Ett arrende är en form av nyttjanderätt och är ett avtal med en enskild eller juridisk person. Vid en försäljning av en fastighet/byggnad följer inte arrendet med automatiskt. Exploateringskontoret måste alltid godkänna en överlåtelse av ett arrendeavtal.

Har du frågor om arrenden, till exempel om du vill överlåta ett arrende eller säga upp ett avtal kan du kontakta exploateringskontoret.

Uppdaterad