Radon

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara. Men på lång sikt är radon en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt.

Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus, enligt strålskyddsförordningen. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta.

Fastighetsägaren ansvarar

Ägaren av fastigheten eller verksamheten ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Miljöförvaltningen bedriver tillsyn och kontrollerar radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor.

Via e-tjänsten Sök radonmätning, kan du vanligtvis söka radonmätningar från enbostadshus, flerbostadshus, skolor samt förskolor inom Stockholms stad. För närvarande byter vi ärendesystem vilket gör att en del mätvärden inte är uppdaterade.

Vi arbetar med att ta fram en ny e-tjänst. När den nya tjänsten är klar är det möjligt att söka fram alla mätresultat.

Bra att veta om radon

Radon är en ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radongaserna kan sedan sönderfalla till radioaktiva metallatomer, så kallade radondöttrar.

Hur påverkas hälsan av radon?

Radon och radondöttrar kommer in i luftrör och lungor när vi andas. Det är alfastrålningen som avges vid sönderfallet av radondöttrar som är skadlig.

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara, men genom att minska den mängd radon som vi utsätts för på lång sikt så kan vi förebygga radonrelaterad lungcancer som drabbar cirka 500 personer i Sverige per år. Riskerna för lungcancer är störst bland rökare.

Var kommer radon från?

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger alltid radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong som är baserat på alunskiffer, kan avge stora mängder radon och orsaka radonhalter på upp till 1000 Bq/m3. Hur höga halterna blir beror dels på kvaliteten på alunskiffern som ingår, dels på hur stor del av väggarna i huset som består av blå lättbetong. Blå lättbetong tillverkades mellan 1929 och 1975.

Stockholms kommunala kranvatten innehåller nästan inget radon alls. Du som har en egen brunn bör däremot göra en egen radonmätning.

Den luft som finns i jorden har alltid hög radonhalt. Radonhaltig jordluft kan sugas in i ditt hus när lufttrycket är lägre inomhus än utomhus. Särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät.

Enligt strålskyddsförordningen ska radonhalterna hållas under referensnivån 200 Bq/m3 i skolor och förskolor. Höga radonhalter innebär inte något akut fara, men det finns regler som syftar till att minska den mängd radon som vi utsätts för på lång sikt. 

Fastighetsägaren ansvarar

Fastighetsägaren ansvarar för att mäta radon och vid behov vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt i lokaler.

Miljöförvaltningen har tillsyn

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn och kontrollerar att radon har mäts i alla skolor och förskolor och att radonhalter över referensnivån åtgärdats.

Bor du i ett flerbostadshus så är det fastighetsägaren (exempelvis bostadsrättsföreningen) som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i bostäderna.

När det är dags att mäta radon så väljer fastighetsägaren ut vilka bostäder som ska mätas. Ska mätningen göras i din bostad är det viktigt att du följer instruktionerna från fastighetsägaren och informationen som kommer med mätdosorna. Det är också viktigt att du håller ventilationen i din bostad öppen.

Vill du veta om det redan gjorts en radonmätning i ditt hus? Du kan kolla det genom vår e-tjänst Sök radonmätning.

Boverket har tagit fram en guide för dig som bor i småhus.

Mätlabb

Vill mäta radon så ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Mätlaboratoriet ger dig råd om hur du ska göra mätningens. Det går inte att beställa dosor genom Stockholms kommun, utan kontakta mätlaboratoriet. Ackreditering av mätlaboratorier i Sverige hanteras av myndigheten Swedac.

Här finns aktuella uppgifter om de mätlaboratorier som är ackrediterade för att mäta radon i luft. Mätlaboratorier i andra länder kan vara ackrediterade enligt samma metod och utföra analyser av radonmätningar.

Radonbidrag

När du ska åtgärda radonhalter över 200 Bq/m3 kan du söka radonbidrag. Läs mer om villkoren för radonbidrag på Boverkets webbplats.

Anlita en konsult som är specialiserad på Radon för att undersöka vad som orsakar de förhöjda radonhalterna och föreslå åtgärder. På Svensk Radonförenings webbplats finns en lista över konsulter som genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens utbildning om radonåtgärder.

Uppdaterad