Radon

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara. På lång sikt är radon en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt.

Information om radon för företagare

Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt strålskyddsförordningen 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta.

Fastighetsägaren ansvarar

Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Miljöförvaltningen bedriver tillsyn och kommer förr eller senare att kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor.

 

Uppdaterad