En ljusbrun hund tittar in mot kameran. Foto: Johan Pontén

Husdjur

Husdjur ska skötas så att de inte orsakar besvär och problem för dina grannar. För att ha vissa djur behöver du tillstånd.

Du behöver tillstånd inom de flesta områden i Stockholms stad om du vill ha något av följande djur:

 • orm
 • häst
 • gris
 • betesdjur
 • höns.

Du ansöker om tillstånd i formuläret längre ned på sidan.

Ansvar och regler

Tillstånd för orm

Det krävs alltid tillstånd för att ha orm – även för ormar som inte är giftiga. Kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar. Djurhållningstillstånd för orm gäller i fem år. Ansök om förnyat tillstånd minst en månad innan tillståndet upphör att gälla. 

Villkor

Tillstånden är förenade med villkor. Ormen får inte visas upp på allmän plats och den ska förvaras i ett låst och rymningssäkert terrarium. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande ska vara försedda med säkerhetsnät eller andra anordningar som hindrar ormen att rymma. Det bör finnas ett mindre antal personer med rätt kunskap som sköter om ormarna. En kopia på tillståndet skickas till fastighetsägaren.

I Jordbruksverkets föreskrifter kan du läsa om djurskyddskrav för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby.

Det här gäller för giftormar

För huggormar och andra giftiga ormar gäller dessutom följande regler:

 • Terrariet ska vara placerat i ett särskilt rum som inte används som sovrum.
 • Rummet ska vara låst när du som ägare inte vistas där.
 • Tillståndet ska sitta väl synligt i anslutning till utrymmet, med uppgift om ormens art.
 • Det ska sitta ett varningsanslag på dörren till rummet med texten: ”Varning giftorm”.

Förbjudna ormar i bostaden

Vissa giftormar är svåra att hantera och har mycket verksamt gift – detta gör dem olämpliga som husdjur. Följande arter får du inte ha i bostadshus:

 • Grå trädorm (Thelotornis kirtlandi)
 • Boomslang (Dispholidus typus)
 • Västlig diamantskallerorm (Crotalus atrox)
 • Mojave skallerorm (Crotalus scutulatus)
 • Tropisk skallerorm (Crotalus durissus)
 • Pufform (Bitis arietans)
 • Russels huggorm (Vipera russelli)
 • Sandrasselhuggorm (Echis carinatus)
 • Gabonhuggorm (Bitis gobonica)
 • Noshornshuggorm (Bitis nasicornis)
 • samtliga Elapider (kobror, mambor, taipan, havsormar, australiska giftsnokar).

Ett villkor för att få tillstånd för dessa ormar är att terrariet finns i en särskild byggnad som inte används som bostad.

Avgift

Vi tar ut en avgift per timme när vi handlägger din ansökan om tillstånd att hålla orm. När ansökan gäller flera ormar eller en giftorm behövs det i regel en inspektion av den plats där ormen eller ormarna ska hållas. Det ger då en längre handläggningstid och därmed en högre avgift för tillståndet. 

Reptiler och salmonella

Salmonella är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människa. Även friska reptiler kan sprida smittan till människor, som kan få akut diarré, magsmärtor och feber. Smittan sprids med reptilens avföring och vatten som smittats.

Tvätta händer och desinficera

Hantera alla reptiler som smittbärare. Tvätta händerna ordentligt efter att du hanterat terrariet eller djuret. Föremål som varit i kontakt med djuret eller terrariet ska rengöras eller desinficeras med till exempel klorhexidinsprit. Undvik att tvätta rent föremålen i köket, där livsmedel hanteras.

Tillstånd

Du måste ha ett särskilt tillstånd från miljöförvaltningen för att få hålla:

 • nötkreatur,
 • häst
 • get
 • får
 • svin
 • eller pälsdjur och fjäderfä

som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. 

 • Höns, tupp, vaktlar, ankor och duvor som vistas utomhus räknas inte som sällskapsdjur.
 • Miljöförvaltningen skickar alltid en kopia på tillståndet till fastighetsägaren, om du inte äger fastigheten själv. Tillstånden är tidsbegränsade.
 • Det finns djurskyddsföreskrifter om hur djuren ska skötas och förvaras. Dessa hittar du hos Jordbruksverket.

Du behöver tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen för att bedriva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller en zoo-butik. För mer information om tillstånd enligt djurskyddslagen ska du kontakta länsstyrelsen.

Höns och pälsdjur som inte är sällskapsdjur

I din ansökan ska du beskriva hönshusets eller rastgårdens utformning. Om du inte själv äger fastigheten så ska du först fråga fastighetsägaren. Ska djuren hållas på daghem, fritidshem och liknande ska du fråga föräldrar och andra berörda.

För att du ska få tillstånd måste du uppfyllda dessa villkor:

 • Det får inte uppstå olägenheter för människors hälsa.
 • Tillståndet är personligt och kan återkallas.

Djurhållningstillstånd för fjäderfä gäller i fem år. Ansök om förnyat tillstånd minst en månad innan tillståndet upphör att gälla.

Minigris

Det går även att få tillstånd att ha minigris om ovanstående villkor är uppfyllda. Även här gäller att tillståndet är personligt och kan återkallas.

Om du ska skaffa minigris – kontakta Jordbruksverket i god tid. Miljöförvaltningen avråder från att ha gris i lägenhet. Det är olämpligt ur djurskyddssynpunkt – grisens klövar är inte anpassade för hårda golv. Dessutom kan minigrisen bli betydligt större än ägaren tänkt sig. Grisar är också olämpliga för allergiker.

Nötkreatur, häst, get och får

I din ansökan ska du redovisa djurhållningens utformning och placering. Om du inte själv äger fastigheten så ska du först fråga fastighetsägaren. Om djuren ska hållas på daghem, fritidshem och liknande ska du fråga föräldrar och andra berörda.

Villkor för tillstånd att hålla enstaka djur

 • Det får inte uppstå olägenheter för människors hälsa.
 • Djurhållningen ska ske på lämpligt sätt från djurskydds- och djurhälsosynpunkt.
 • Tillståndet är personligt och kan återkallas.

Avgift

 • Vi tar ut en avgift för ansökan om tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får och svin. Den baseras på vår timavgift.
 • Vi tar ut en avgift för ansökan om tillstånd att hålla fjäderfä och pälsdjur, som inte är sällskapsdjur. Den baseras på vår timavgift.
 • Vi skickar fakturan när vi tagit emot din ansökan.
 • Läs mer om vår taxa, miljötaxa

Koppeltvång

I Stockholms stad råder koppeltvång. Det innebär att hundägaren alltid ska hålla hunden kopplad på offentlig plats, utom på kommunens hundrastplatser. 

Under tiden den 1 mars–20 augusti är det dessutom förbjudet för hundar att springa lösa i skog och mark där det finns vilt. Under perioden 1 juni–31 augusti (se information på respektive badplats), får heller inte hunden tas med till särskilt angivna områden på badplatser.

Skyldigheter

Du ska alltid plocka upp din hunds föroreningar längs gator och parkvägar. I innerstaden gäller detta alla offentliga platser.

Det är också viktigt att dina grannar inte störs av långvarigt skällande. Du kan till exempel fråga dina grannar om din hund skäller mycket när du inte är hemma. Om din hund orsakar skada är du som ägare skyldig att ersätta detta.

Vill du gå på kafé eller restaurang med din hund så är det upp till ägaren att avgöra om hundar får vara där. Tänk också på att din hund kan orsaka problem för astmatiker och pälsdjursallergiker.

När det gäller störningar från skällande hundar är det flera faktorer som har betydelse för upplevelsen av störningarna. Exempelvis

 • hur ofta hunden skäller
 • om det sker nattetid samt är ihållande
 • om det kommer från en hund, eller från flera olika hundar
 • om det är flera personer som är störda.

Att hundar skäller av och till särskilt under dagtid, i bostadsområden är normalt. Det är därför något man som granne kan behöva tåla, så länge skällandet inte blir alltför ihållande eller på annat sätt mer störande.

Polisen ansvarar för tillsynen av hundar.

Lagstiftning

Alla hundar ska märkas och registreras. Du anmäler att du har hund till Jordbruksverket. Förutom märkning, enligt kraven på id-märkning av hund, så är det bra att märka halsbandet med namn och telefonnummer så att du lätt kan kontaktas om din hund skulle komma bort.

Hund ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Vanvård

Misstänker du att en hund är utsatt för vanvård, ska du kontakta länsstyrelsens djurskyddsinspektörer.

Katter har rätt att röra sig fritt ute och över annans fastighet. Den som störs av katter ska se till att hålla dem borta genom att stänga dörrar och fönster.

 • Lagstiftningen som gäller för katter och hundar säger att det inte är en olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter förorenar på annans fastighet.
 • Lagstiftningen säger också att katter och hundar ska skötas på ett sådant satt att de inte orsakar problem för andra människor.

Polisen ansvarar för tillsynen av hundar och katter.

Ägaren har ansvar

Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en hund eller katt inte är kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer, eller vara id-märkt.

Lösspringande katter

Störs du av katter där du bor, ska du först kontakta ägaren till katten. Om problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare.

Misstänker du att en katt utsätts för vanvård och lidande ska du kontakta länsstyrelsens djurskyddsenhet.

Bin

Du behöver inget tillstånd för att ha bin, men du behöver anmäla dina uppställningsplatser till Länsstyrelsen.

Misstänker du att ett husdjur vanvårdas eller far illa, eller stör på grund av att det lämnas ensam för många timmar om dagen? Då ska du kontakta länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för djurskyddslagen.

Så här skyddar du dina fjäderfän och fåglar:

 • Ha goda hygienrutiner.
 • Skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.
 • Följ Jordbruksverkets restriktioner för aktuell skyddsnivå.
 • Det bästa skyddet är att hålla dina fåglar inomhus. Om du har hobbyhöns får de gå ut i en rastgård, men då ökar riskerna. Foder och vatten ska då också helst ges inomhus, i annat fall skyddat under tak i rastgården.
 • Var observant på sjukdomssymtom som kan vara fågelinfluensa, såsom ökad dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och törst, blåaktiga missfärgningar i huden.
 • Kontakta veterinär direkt om dina djur får symtom som stämmer överens med fågelinfluensan.

Ansökan om att hålla djur eller orm

Ansökan om djurhållning

Här ansöker du om tillstånd för att hålla djur eller orm. Kontakta miljöförvaltningen om du behöver ansöka på pappersblankett.

* Obligatorisk uppgift

Sökande

Verksamhet

Fylls i av dig som ansöker om tillstånd att hålla djur.

Är grannarna informerade?
Är fastighetsägaren informerad?

Bifoga ritning

Här kan du bifoga en ritning eller bilder. Om du ska bifoga flera filer, så gör du det samtidigt. Det går inte att bifoga en fil i taget. Den totala storleken får inte överstiga 10 mb.

Adress där djurhållning ska ske (om annan än sökande)

För dig som ansöker om tillstånd att hålla orm

Fylls i av dig som ansöker om tillstånd att hålla orm.

Ormhållningen kommer att ske i:

Adressuppgifter (om annan än sökande)

Ställföreträdare

Utse en ansvarig ställföreträdare eller målsman om den som ansöker är omyndig, företag, förening eller annan anläggning. Anmäl till miljöförvaltningen om det sker ett byte.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad