Infarter och utfarter

Du som saknar infart från till exempel din villa eller ditt radhus kan ansöka om att anlägga en infart. Det gäller även dig som vill flytta din befintliga infart.

Staden gör en individuell bedömning av varje ansökan om ny eller flyttad infart. Varje ny infart ska vara säker att använda för både infart och utfart. Det innebär att fordon som kör in och ut ska ha godtagbar sikt.

Så ansöker du

Ansök om ny eller flyttad utfart via stadens e-tjänst eller direkt i appen Tyck till. Det krävs ingen separat blankett.

 • Välj typ av synpunkt ”Fråga”.
 • Välj ämne ”Infarter”.
 • Skriv sen en utförlig beskrivning vad det handlar om. Glöm inte att ange din adress.
 • Bifoga en bild eller en enkel skiss som visar platsen för den infart du vill anlägga.
 • När vi fått in din ansökan kommer vi att kontakta dig.

Ansök via Tyck till-appen

Fastighetsägaren står för kostnad och ritning

Du som fastighetsägare står för kostnaden när du vill anlägga en ny infart eller flytta din infart. Priserna kan variera beroende på förutsättningarna vid fastigheten.

Efter att stadens personal varit ute på platsen gör vi en budget för anläggning av ny infart. Till exempel kan vi behöva sänka kantsten och flytta belysningsstolpar. Om du har en befintlig infart ska den tas bort och du står även för den kostnaden. Den del av infarten som hamnar på stadens mark ska anläggas av stadens upphandlade entreprenör.

För att vi ska se hur det ser ut på platsen idag behöver du som fastighetsägare skicka med en nytagen bild. Du behöver också skicka en karta där du har markerat platsen för den nya infarten samt en detaljerad skiss eller ritning för den nya infarten. Om du vill flytta din infart måste också den befintliga infarten finnas med på bild, karta och ritning.

Staden bedömer trafiksäkerheten

Infartens trafiksäkerhet bedöms enligt följande krav:

 • Du får ha max en infart per fastighet.
 • Infartens bredd får vara max 3 meter där den ansluter till stadens mark.
 • Utrymmet för infarten på din tomt behöver vara minst 6 meter, så att parkerade fordon inte står på stadens mark.
 • För att ge godtagbar sikt får murar, staket, häckar och annan vegetation inte vara högre än 70 cm om de ligger inom 2,5 meter från infarten.
 • Avståndet till övergångsställe, cykelpassage/cykelöverfart eller korsning får inte vara kortare än 10 meter.
 • Vi är restriktiva med att tillåta infarter där bilen måste backa över gångbana.
 • Vi tillåter inte infarter där bilen måste backa över cykelbana för att komma ut.
 • Vi tillåter inte infarter där bilen måste backa på en huvudgata för att komma ut.

Staden bedömer påverkan på omgivningen

Infarten bedöms efter anpassning till miljön runt omkring.

 • Hur väl infarten fungerar med befintliga förutsättningar utanför fastigheten, till exempel gatans karaktär.
 • Hur infarten påverkar stadens mark utanför fastigheten.
 • Vilka konsekvenser infarten får för drift och skötsel av stadens mark, till exempel städning och snöröjning.
 • Unika faktorer i området, till exempel närhet till skolor och busshållplatser. Det kan också handla om trafiksäkerheten på gator där många människor går eller cyklar.

Infart på stadens mark

Staden ställer krav på den del av infarten som går över stadens mark.

 • Infarten måste anpassas till befintliga marknivåer.
 • Beläggningen på stadens mark ska vara av asfalt eller markplattor. Vilket alternativ beror på platsens förutsättningar.
 • Parkering är inte tillåten på den del av infarten som ligger på stadens mark.

Bygglov och marklov

Vissa förutsättningar gör att du behöver söka bygglov eller marklov för att anlägga eller flytta en infart. Sådana förutsättningar kan vara:

 • om marknivån ska förändras med mer än 0,5 meter
 • om du ska bygga en carport eller ett garage
 • om arbetet innebär sprängning
 • om infarten hamnar nära annan fastighet.

Uppdaterad