Infarter och utfarter

Du som saknar infart från din fastighet kan ansöka om att anlägga en. Det gäller även dig som vill flytta din befintliga infart.

Stockholms stad gör en bedömning av varje ansökan om ny eller flyttad infart. Varje infart ska vara säker att använda, både för den som kör in och den som kör ut. Det innebär bland annat att sikten måste vara god.

Så ansöker du

Du kan ansöka om ny eller flyttad infart via appen Tyck till. 

Gör så här:

 1. Välj ”Fråga” som typ av synpunkt.
 2. Välj ”Infarter” som ämne.
 3. Skriv sedan en utförlig beskrivning av ditt ärende. Kom ihåg att ange din adress.

Bifoga följande:

 • nytagen bild, så att vi ser hur det ser ut på platsen
 • karta där du har markerat platsen för den nya infarten
 • detaljerad skiss eller ritning för den nya infarten.

Har du redan en infart, och vill flytta den, måste den också finnas med på bilden, kartan och ritningen. 

När vi fått in din ansökan kontaktar vi dig.

Ansök via Tyck till-appen

Fastighetsägaren står för kostnad och utförande

Du som fastighetsägare betalar kostnaden och utförandet när du vill anlägga eller flytta en infart.

När vi har bedömt ditt ärende kan det innebära att fler åtgärder behöver göras för att en ny infart ska vara möjlig. Du kan till exempel behöva sänka kantsten. Har du en befintlig infart ska den tas bort.

Vi godkänner inte ditt ärende om du behöver flytta

 • tele- och belysningsstolpar
 • trafiksignaler
 • tele- och elskåp.

Staden bedömer trafiksäkerheten

Vi bedömer hur säker infarten är enligt följande krav:

 • Du får endast ha en infart per fastighet.
 • Infartens bredd får vara maximalt 3 meter där den ansluter till stadens mark.
 • Utrymmet för infarten på din tomt behöver vara minst 6 meter, så att parkerade fordon inte står på vår mark.
 • Murar, staket, häckar och annan växtlighet får inte vara högre än 70 centimeter om de ligger inom 2,5 meter från infarten. Detta är för att sikten ska vara god.
 • Avståndet till övergångsställe, cykelpassage/cykelöverfart eller korsning får inte vara kortare än 10 meter.
 • Vi tillåter inte infarter där bilen måste backa över huvudgata eller cykelbana.
 • Vi är restriktiva med att tillåta infarter där bilen måste backa över en gångbana.

Du är skyldig att klippa häckar och träd

Staden bedömer hur omgivningen påverkas

Vi bedömer hur infarten anpassas till miljön runt omkring. Vi tittar på följande:

 • hur väl infarten fungerar med befintliga förutsättningar utanför fastigheten, till exempel gatans karaktär
 • hur infarten påverkar stadens mark utanför fastigheten
 • unika faktorer i området, till exempel närheten till skolor och busshållplatser
 • trafiksäkerheten i området.

Infart på stadens mark

Vi ställer följande krav på den del av infarten som går över vår mark:

 • Infarten måste anpassas till befintliga marknivåer.
 • Beläggningen på stadens mark ska vara som den som redan finns på plats, till exempel asfalt, plattor eller stenmjöl.
 • Parkering är inte tillåten på den del av infarten som ligger på vår mark.

Bygglov och marklov

Vissa förutsättningar gör att du behöver söka bygglov eller marklov för att anlägga eller flytta en infart. Sådana förutsättningar kan vara om marknivån ändras eller om du ska bygga en carport eller ett garage.

Uppdaterad