Oljecisterner

Du som äger en cistern är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Vart tolfte år måste du göra en kontroll av cisterner i mark eller ovan mark. För äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd är intervallet sex år. Under den tid som det är tjäle i marken ska du tänka på att boka in kontrollen med god framförhållning så kontrollen hinner utföras i tid.

Eldar du med olja för att värma din bostad?

Förbränning av olja och andra fossila bränslen bidrar med stora utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider. Utsläppen påverkar klimatet, ger upphov till försurning och orsakar hälsoproblem. De flesta har därför bytt ut sin oljepanna mot ett annat uppvärmningssystem.

Vill du ha tips och råd kring vilket uppvärmningssystem som passar ditt hus?

Tillsynsavgift

Vi tar ut en tillsynsavgift för handläggning. Det betyder att du får ett beslut om timavgift och en räkning när ärendet är klart. Vi debiterar all tid för exempelvis att granska anmälan, kompletteringar, kontakt via telefon eller e-post.

Vad ska jag göra med min gamla oljecistern?

Meddela miljöförvaltningen när du tar din cistern ur bruk. Cistern och rörledning som inte används ska du tömma och rengöra. Du bör sedan antingen ta bort cisternen eller fylla den med sand, alternativt annat lämpligt material. Det är viktigt att du tar bort eller plomberar påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Uppdaterad