En skiss över en bergvärmeanläggning där man till exempel ser rör som går ned i marken och upp till värmepumpen i huset.ser de olika sakerna som behövs
Skiss över bergvärmeanläggning

Installera värmepump

När du ska installera värmepump i Stockholms stad behöver du ansöka om tillstånd. En värmepumpsanläggning måste installeras och drivas på rätt sätt så att miljön inte skadas. 

I guiden finns information om att borra för bergvärme. Hur du ändrar i ett befintligt tillstånd och hur du borrar i tätbebyggda områden. Det finns också information om vad som gäller för ansökan om jord- grundvatten- eller sjövärmepump och vad som gäller för luftvärmepump.

Omedelbar verkställighet

Du måste meddela miljöförvaltningen om du vill få rätt att börja borra direkt efter att du har fått ditt beslut. Du behöver också skriftligen redovisa skäl för att beslutet ska gälla omedelbart och på vilket sätt borrningen påverkas om du inte får börja arbetet direkt.

Aktuell kötid

  • Liten anläggning (upp till 20 kW) cirka 10 veckor, innan en handläggare tilldelats din ansökan.
  • Stor anläggning, cirka 10 veckor, innan en handläggare tilldelats din ansökan.

Fast avgift

Ansökan är bindande vilket innebär att avgiften ska betalas oavsett om du får tillstånd eller inte. Om ansökan är ofullständig och handläggningen tar längre tid än de timmar som ansökningsavgiften motsvarar så tar vi också ut timavgift.

Timavgift

  • Du som ansöker om ändring av befintligt tillstånd betalar timavgift. Som ändring av situationsplan och installation av ny värmepump med annan kapacitet.
  • För energianläggningar i mark, yt-eller grundvattensystem upp till 10 MW tas också en timavgift ut.

Miljötaxa

Läs mer om vilka avgifter som gäller för värmepumpar under "Fasta avgifter".

Vanliga frågor

Den aktuella kötiden visar antal veckor för de ansökningar som står först i kön och som väntar på en handläggare. Kötid är inte konstant och kan därför inte garanteras.

Det är alltid den senast uppdaterade kötiden som gäller. Kontrollera din aktuella kötid genom att addera den aktuella kötiden på webben till det datumet då din ansökan har skickats.

Nej, ansökningar behandlas i den ordning de kommer in.

Miljöförvaltningen kontrollerar att alla regler och riktlinjer följs för att garantera att miljön inte skadas. Köldbärarvätska eller inläckande ytvatten kan förorena grundvattnet, anläggningar som är underdimensionerade kan ge ett ökat elbehov och ett onormalt stort effektuttag. Köldmedier som används kan påverka ozonskiktet och växthuseffekten.

Du måste invänta ett beslut (tillstånd) från miljöförvaltningen innan du börjar borra och tillståndet måste ha vunnit laga kraft. Det är ditt ansvar att kontrollera om beslutet vunnit laga kraft.

Omedelbar verkställighet

Om du beviljats omedelbar verkställighet kan du borra även om beslutet inte vunnit laga kraft. Men det sker på egen risk. Om beslutet om tillstånd överklagas och länsstyrelsen upphäver nämndens beslut kan du tvingas ta bort din värmepumpsanläggning.

Beslutet innehåller villkor och en situationsplan. Tänk på att läsa igenom villkoren i beslutet ordentligt. Låt också din installatör och borrare läsa beslutet. Det är viktigt att de också får ta del av borrkartan.

Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och medför  miljösanktionsavgift på 3 000 kr samt ytterligare avgifter för miljöförvaltningens handläggning av detta. Den som bryter mot villkoren i ett tillstånd riskerar att bli åtalsanmäld.

Uppgifter om den exakta placeringen av ditt borrhål samt borrdjup och vinkel kan du se på kartan i e-tjänsten. Du kan också använda dig av stadsarkivets e-tjänst för att se ditt beslut med tillhörande situationsplan.

Miljöförvaltningen kräver att din borrare är certifierad och att borrning och installation utförs enligt riktlinjerna i Normbrunn -16. Därför måste du veta din borrares RISE-nummer och fylla i vilken borrare du tänker anlita.

Om din fastighet ligger i ett område där tomter är små kan det vara svårt att hålla det rekommenderade avståndet på minst 20 meter mellan borrhålen och grannarnas befintliga eller framtida borrhål.

Som sökande behöver du kunna visa vilken påverkan din verksamhet har på omgivningen. Med en borrplan för närliggande fastigheter och en beräkning kan du visa att anläggningen blir hållbar och att befintliga och framtida energibrunnar kommer påverkas så lite som möjligt.

Exakt hur lång tid det tar innan du får ditt beslut är svårt att säga. Alla ansökningar behandlas i den ordning de kommer in och väntetiden varierar och kan snabbt förändras, både på grund av kösituationen hos oss och om det finns uppgifter i din ansökan som behöver justeras.

Handläggningen kompliceras till exempel av närhet till tunnlar eller andra underjordiska installationer och tätbebyggda områden.

Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och förenat med en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor samt ytterligare avgifter för miljöförvaltningens handläggning av detta.

Du måste få ett nytt beslut. Miljöförvaltningen behöver veta var ditt nya hål ska placeras. Eventuellt måste remissinstanserna och grannarna kontaktas på nytt. Ändringen debiteras med timavgift. Läs mer om timavgiften på miljötaxa.

Kontakt

Kontakta miljöförvaltningen på 
varmepump.miljoforvaltningen@stockholm.se eller ring 08 508 28 900.

Du som tidigare har skickat en ansökan om värmepump via e-tjänsten och behöver ändra din borrplan kan använda den digitala kartan i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du skapa en ny borrplan och automatiskt komplettera din ansökan.

Du kan bara revidera din borrplan om du har en pågående ansökan hos miljöförvaltningen. Ändringen gör du efter avstämning med en handläggare.

Det är viktigt att du tänker igenom din borrplan innan du skickar in din komplettering. Ändringar kräver extra handläggningstid och din ansökningsavgift kan därför bli högre.

Ett tillstånd upphör att gälla om det inte utnyttjas genom att arbetena med anläggningen påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från att beslutet har vunnit laga kraft.

Beroende på när och om beslutet har vunnit laga kraft är det alltså möjligt – men inte säkert – att ett äldre tillstånd fortfarande är giltigt. Kontakta miljöförvaltningen vid frågor om ditt tillstånd och besked kring om och när beslutet har vunnit laga kraft.

Risk med gammalt tillstånd

Även om tillståndet formellt är giltigt finns det vissa risker med att utnyttja ett gammalt tillstånd. Tillståndet omfattar bara det som prövades vid tillfället då beslutet fattades. Förhållandena kan sedan dess hunnit ändras på ett sätt som exempelvis påverkar möjligheterna att uppnå avsedd effekt.

Det kan även ha tillkommit nya ledningar eller anläggningar att ta hänsyn till. Det är du som fastighetsägare som kan bli skadeståndsskyldig om exempelvis ledningar skadas vid borrningen. Du har därför ansvar att undersöka och ta ställning till om borrhålsplaceringen fortfarande är lämplig utifrån eventuella ändrade förhållanden.

Ny prövning

Du som har ett gammalt tillstånd som du inte har utnyttjat har möjlighet att ansöka om ett förnyat tillstånd. Miljöförvaltningen gör då en ny prövning om bland annat lämplighet utifrån aktuella förhållanden.

En ansökan om förnyat tillstånd handläggs mot timavgift för det extraarbete som tillkommer för den förnyade prövningen. Kontakta oss om du vill ansöka om förnyat tillstånd.

  • I den första rutan ska det stå den totala mängden köldmedium. Det ska anges i kg.
  • I den andra rutan ska du ange koldioxidekvivalenten (CO2e) som ska anges i ton
  • Uppgifterna hittar du i värmepumpens produktdatablad.

OBS! Enskild utrustning (krets) som innehåller 5 ton CO2e eller mer läggs till den totala mängden.

Det betyder att om din anläggning har en total mängd koldioxidekvivalent (CO2e) fluorerade växthusgaser (HFC) som är 14 ton eller högre måste du skicka in en rapport om  läckagekontroll till miljöförvaltningen varje år.

  • CO2e= koldioxidekvivalent
  • HFC= fluorerade växthusgaser

HFC= fluorerade växthusgaser

Förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser medför bland annat:

Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e HFC eller mer: t.ex. 1,27 kg R404A. Dessa aggregat adderas from den 1 jan 2017 till totalmängden.

Gränsen för inrapportering är från och med 1 januari 2017 14 ton CO2e HFC eller mer.

Miljöförvaltningen försöker ta hänsyn till alla yttranden, men grannarna måste inte ge sitt tillstånd för att vi ska kunna bevilja tillstånd. I de flesta fall får du borra där du har planerat om grannarna fortfarande har möjlighet att borra på sin tomt.

Om borrhålet placeras närmare än rekommenderade 4 meter från grannens fasad måste man ha ett skriftligt medgivande av grannen för detta. Om grannen inte ger sitt medgivande kan detta ligga till grund för att ansökan avslås.

Ja, berörda grannar kan överklaga miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut.
Från datumet de har bekräftat att de fått beslutet, det vill säga blivit delgivna har de tre veckor på sig att överklaga.

Omedelbar verkställighet

Om du beviljats omedelbar verkställighet för ditt beslut. Det vill säga att man kan borra även om beslutet inte vunnit laga kraft, då kan berörda grannar även begära inhibition.

Det betyder att beslutet tillsvidare inte ska gälla. Om länsstyrelsen beslutar om inhibition får du tillsvidare inte borra eller utföra grävningsarbeten som följer av tillståndsbeslutet.

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Ta bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Du måste meddela miljöförvaltningen när du tar din cistern ur bruk.

Miljöförvaltningen ställer krav på att installationer inom Stockholms stad ska uppfylla kriterier uppställda i Normbrunn -16.

Kriterierna är framtagna av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Kriterierna ställer bland annat krav på borrutrustning, brunnens utformning. Till exempel foderrör och kollektornedsättning i borrhålet.

Krav ställs även på att vatten med uppslammat borrkax, material som kommer upp till markytan i samband med borrning. Det ska tas om hand, så att inte olägenheter eller igensättning av dagbrunnen uppstår.

Normbrunn -16: Vägledning för att borra brunn

Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för ändring av fasad om den avsevärt påverkar byggnadens utseende. Du behöver däremot inte ansöka om tillstånd hos miljöförvaltningen för att installera luftvärmepump.

Stadsbyggnadskontoret

Kontakta stadsbyggnadskontoret för bedömning.

Luftvärmeväxlare, ventilationsaggregat och liknande anses vanligtvis inte som bygglovspliktig åtgärd om dess mått underskrider 50 x 60 x 30 cm och de placeras på byggnader som saknar kulturhistoriskt värde och i lägen så att de inte stör stadsbilden.

Mindre aggregat som placeras på mark fristående från byggnad kräver inte bygglov. Bygganmälan behövs inte vid ett litet aggregat.

Om din värmepump används för uppvärmning av tappvarmvatten ska du kontrollera att den klarar av att värma upp varmvattnet tillräckligt.

60 grader i varmvattenberedaren

Om temperaturen i varmvattenberedaren håller minst 60 grader och vattentemperaturen vid tappstället är minst 50 grader förhindras att legionellabakterier växer till.

Säkerhetsfunktion

I värmepumpar där temperaturen i varmvattenberedare inte värms till 60 grader C bör säkerhetsfunktionen vara inställd så att beredaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka.

Legionella

Legionella är en bakterie som förekommer i sötvatten och kan orsaka legionärssjuka och pontiacfeber. Pontiacfeber yttrar sig som influensaliknande sjukdom och går över av sig själv. Legionärssjuka yttrar sig som en svår lunginflammation.

För mer information och VVS-regler, se webbplatsen Säker Vatten.

Läs även

Miljöförvaltningen

Stängt just nu

Avdelningen för miljö och hälsoskydd

Telefontider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 28 900
E-post
E-post miljoforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad