Skiss över bergvärmeanläggning
Skiss över bergvärmeanläggning

Installera värmepump

När du ska installera värmepump i Stockholms stad behöver du ansöka om tillstånd. En värmepumpsanläggning måste installeras och drivas på rätt sätt så att miljön inte skadas. 

I guiden finns information om att borra för bergvärme. Hur du ändrar i ett befintligt tillstånd och hur du borrar i tätbebyggda områden. Det finns också information om vad som gäller för ansökan om jord- grundvatten- eller sjövärmepump och vad som gäller för luftvärmepump.

Aktuell kötid

:: Liten anläggning (upp till 20 kW) cirka 11 veckor, innan en handläggare tilldelats din ansökan.
:: Stor anläggning, cirka 12 veckor, innan en handläggare tilldelats din ansökan.

Omedelbar verkställighet

Du måste meddela miljöförvaltningen om du vill få rätt att börja borra direkt efter att du har fått ditt beslut. Du behöver också skriftligen redovisa skäl för att beslutet ska gälla omedelbart och på vilket sätt borrningen påverkas om du inte får börja arbetet direkt.

Fast avgift

Ansökan är bindande vilket innebär att avgiften ska betalas oavsett om du får tillstånd eller inte.

  • Ansökningsavgiften är 6 000 kronor för en liten bergvärmepump upp till 20 kW (motsvarar 5 handläggningstimmar)
  • För stor bergvärmepumpsanläggning är avgiften 10 800 kronor (motsvarar 9 handläggningstimmar)

Om ansökan är ofullständig och handläggningen tar längre tid än de timmar som ansökningsavgiften motsvarar så tar vi också ut timavgift.

Timavgift

  • Timavgiften är 1 200 kronor per timme.
  • Du som ansöker om ändring av befintligt tillstånd betalar timavgift. Som ändring av situationsplan och installation av ny värmepump med annan kapacitet.
  • För energianläggningar i mark, yt-eller grundvattensystem upp till 10 MW tas också en timavgift ut.

Vanliga frågor

Den aktuella kötiden visar antal veckor för de ansökningar som står först i kön och som väntar på en handläggare. Kötid är inte konstant och kan därför inte garanteras. Det är alltid den senast uppdaterade kötiden som gäller. Kontrollera din aktuella kötid genom att addera den aktuella kötiden på webben till det datumet då din ansökan har skickats.

Miljöförvaltningen kontrollerar att alla regler och riktlinjer följs för att garantera att miljön inte skadas. Köldbärarvätska eller inläckande ytvatten kan förorena grundvattnet, anläggningar som är underdimensionerade kan ge ett ökat elbehov och ett onormalt stort effektuttag. Köldmedier som används kan påverka ozonskiktet och växthuseffekten.

Exakt hur lång tid det tar innan du får ditt beslut är svårt att säga. Alla ansökningar behandlas i den ordning de kommer in och väntetiden varierar och kan snabbt förändras, både på grund av kösituationen hos oss och om det finns uppgifter i din ansökan som behöver justeras. Handläggningen kompliceras till exempel av närhet till tunnlar eller andra underjordiska installationer och tätbebyggda områden.

Nej, ansökningar behandlas i den ordning de kommer in.

Miljöförvaltningen kräver att din borrare är certifierad och att borrning och installation utförs enligt riktlinjerna i Normbrunn -16. Därför måste du veta din borrares SITAC-nummer och fylla i vilken borrare du tänker anlita.

Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och förenat med en miljösanktionsavgift på 3 000 kr samt ytterligare avgifter för miljöförvaltningens handläggning av detta.

Du måste få ett nytt beslut. Miljöförvaltningen behöver veta var ditt nya hål ska placeras. Eventuellt måste remissinstanserna och grannarna kontaktas på nytt. Ändringen kostar 1 200 kr per timme. Kontakta miljöförvaltningen på varmepump.miljoforvaltningen@stockholm.se eller ring 08 508 28 900.

  • I den första rutan ska det stå den totala mängden köldmedium. Det ska anges i kg.
  • I den andra rutan ska du ange koldioxidekvivalenten (CO2e) som ska anges i ton
  • Uppgifterna hittar du i värmepumpens produktdatablad.

OBS! Enskild utrustning (krets) som innehåller 5 ton CO2e eller mer läggs till den totala mängden

Det betyder att om din anläggning har en total mängd koldioxidekvivalent (CO2e) fluorerade växthusgaser (HFC) som är 14 ton eller högre måste du skicka in en rapport om  läckagekontroll till miljöförvaltningen varje år.

  • CO2e= koldioxidekvivalent
  • HFC= fluorerade växthusgaser

Vad gäller om min anläggning har mer än 14 ton CO2e HFC?CO2e= koldioxidekvivalent
HFC= fluorerade växthusgaser
Förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser medför bland annat:

Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e HFC eller mer: t.ex. 1,27 kg R404A. Dessa aggregat adderas from den 1 jan 2017 till totalmängden.
Gränsen för inrapportering är från och med 1 jan 2017 14 ton CO2e HFC eller mer.

Regler och tillsyn: köldmedier

Miljöförvaltningen försöker ta hänsyn till alla yttranden, men grannarna måste inte ge sitt tillstånd för att vi ska kunna bevilja tillstånd. I de flesta fall får du borra där du har planerat om grannarna fortfarande har möjlighet att borra på sin tomt.

Om borrhålet placeras närmare än rekommenderade 4 meter från grannens fasad måste man ha ett skriftligt medgivande av grannen för detta. Om grannen inte ger sitt medgivande kan detta ligga till grund för att ansökan avslås.

Ja, berörda grannar kan överklaga miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut.
Från datumet de har bekräftat att de fått beslutet, d.v.s. blivit delgivna har de tre veckor på sig att överklaga.

Om du beviljats omedelbar verkställighet för ditt beslut (d.v.s. att man kan borra även om beslutet inte vunnit laga kraft) kan berörda grannar även begära inhibition. Det betyder att beslutet tillsvidare inte ska gälla. Om länsstyrelsen beslutar om inhibition får du tillsvidare inte borra eller utföra grävningsarbeten som följer av tillståndsbeslutet.

Du måste invänta ett beslut (tillstånd) från miljöförvaltningen innan du börjar borra och tillståndet måste ha vunnit laga kraft. Det är ditt ansvar att kontrollera om beslutet vunnit laga kraft.

Om du beviljats omedelbar verkställighet kan du borra även om beslutet inte vunnit laga kraft. Men det sker på egen risk. Om beslutet om tillstånd överklagas och länsstyrelsen upphäver nämndens beslut kan du tvingas ta bort din värmepumpsanläggning.

Läs mer om omedelbar verkställighet under steg 4 i guiden

Beslutet innehåller villkor och en situationsplan. Tänk på att läsa igenom villkoren i beslutet ordentligt. Låt också din installatör och borrare läsa beslutet. Det är viktigt att de också får ta del av borrkartan.

Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och medför  miljösanktionsavgift på 3 000 kr samt ytterligare avgifter för miljöförvaltningens handläggning av detta. Den som bryter mot villkoren i ett tillstånd riskerar att bli åtalsanmäld.

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Ta bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Du måste meddela miljöförvaltningen när du tar din cistern ur bruk.

Tillstånd och regler/cisterner

Miljöförvaltningen ställer krav på att installationer inom Stockholms stad ska uppfylla kriterier uppställda i Normbrunn -16.

Kriterierna är framtagna av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Kriterierna ställer bland annat krav på borrutrustning, brunnens utformning (t.ex. foderrör) och kollektornedsättning i borrhålet. Krav  ställs även på att vatten med uppslammat borrkax (d.v.s. det material som kommer upp till markytan i samband med borrning) ska tas om hand, så att inte olägenheter eller igensättning av dagbrunnen uppstår.

Normbrunn –16: Vägledning för att borra brunn

Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för ändring av fasad om den avsevärt påverkar byggnadens utseende.

Luftvärmeväxlare, ventilationsaggregat och liknande anses vanligtvis inte som bygglovpliktig åtgärd om dess mått underskrider 50 x 60 x 30 cm och de placeras på byggnader som saknar kulturhistoriskt värde och i lägen så att de inte stör stadsbilden. Mindre aggregat som placeras på mark fristående från byggnad kräver inte bygglov. Bygganmälan behövs inte vid ett litet aggregat.

Kontakta stadsbyggnadskontoret för bedömning.

Du behöver däremot inte ansöka om tillstånd hos miljöförvaltningen för att installera luftvärmepump.

Om din värmepump används för uppvärmning av tappvarmvatten ska du kontrollera att den klarar av att värma upp varmvattnet tillräckligt. Om temperaturen i varmvattenberedaren håller minst 60 grader och vattentemperaturen vid tappstället är minst 50 grader förhindras att legionellabakterier växer till. I värmepumpar där temperaturen i varmvattenberedare inte värms till 60 grader C bör säkerhetsfunktionen vara inställd så att beredaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka.

Legionella är en bakterie som förekommer i sötvatten och kan orsaka legionärssjuka och pontiacfeber. Pontiacfeber yttrar sig som influensaliknande sjukdom och går över av sig själv. Legionärssjuka yttrar sig som en svår lunginflammation.

För mer information och VVS-regler se www.sakervatten.se

Energi och klimatrådgivningen

Läs mer om hur värmepumpar fungerar och ta del av tips och information.

Luftvärmepump

För att installera en luftvärmepump behöver du inte söka tillstånd hos miljöförvaltningen, men i vissa fall kan du behöva söka bygglov.

Kontakt

Stängt just nu

Avdelningen för hälsoskydd
Miljöförvaltningen

måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Telefon
Telefon 08-508 28 900
E-post
E-post miljoforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad