Borra i tätbebyggda områden

På den här sidan hittar du information om hur du går tillväga när du ska borra i innerstan, radhusområde eller tätbebyggt flerbostadshusområde.

I radhusområden är det ibland svårt att hålla det rekommenderade avståndet på minst 20 meter mellan borrhål (enligt Normbrunn-16). I dessa fall behöver man borra djupare än normalt för att kunna lägga energibrunnarna tätare. Du eller din installatör måste i dessa fall redovisa för oss att ni har kompenserat borrhålsdjupet så att befintliga och framtida energibrunnar påverkas så lite som möjligt.

Beräkningsprogram

Det finns ett beräkningsprogram för tätbebyggda radhusområden. Programmet beräknar hur mycket man måste öka borrdjupet vid tätare placering av energibrunnar för att motverka temperatursänkningen i marken som påverkar närliggande befintliga och framtida energibrunnar.

Borrplan

Du måste sammanställa och bifoga en borrplan som visar förslag på realistiska borrhålsplaceringar. Detta för att så många grannfastigheter som möjligt ska kunna borra i framtiden. Diskutera placeringen av borrhål med dina grannar innan du lämnar in ansökan.

 1. Borrplanen ska omfatta kringliggande fastigheters framtida och befintliga borrhål inom en 50-metersradie från ditt borrhål.
 2. Rita möjliga placeringar för grannfastigheter så att borrhål håller avstånd på 20 meter, eller ligger så långt ifrån varandra som möjligt.
 3. Hela borrhål för grannfastigheterna ska placeras innanför deras egna fastighetsgränser. Detta med anledning av att staden är restriktiv till borrhål i stadens mark, vilket även gäller vinkling av borrhål ut i stadens mark.
 4. Det ska vara tekniskt möjligt att utföra borrning enligt borrplanen i verkligheten. Placera borrhål för grannar där det går att komma fram med maskiner och utan att behöva passera någon annans tomt.
 5. Ditt borrhål (ingångshål) ska ha ett avstånd på minst 4 meter till grannars fasad.
 6. Föreslagna placeringar av borrhålen på grannfastigheterna ska hålla ett avstånd om minst 4 meter till husfasad både den egna och grannfastigheternas där det är möjligt.

Beräkning för radhusområden

När du har ritat en borrplan för området kan du kontrollera hur mycket du behöver öka borrdjupet för ditt borrhål.

Gör så här

 1. Mät avstånden mellan ditt planerade borrhål och grannarnas befintliga och framtida borrhål. Vid vinklade borrhål ska avstånden mätas från borrhåls mittpunkt.
 2. Ta avstånden till de 16 närmast liggande fastigheterna i beräkningen. 
 3. Gör beräkning i beräkningsprogram för radhusområden Temp 3000.
 4. Energibehovet för dina grannar ska vara det samma som din fastighet.

Det finns ett beräkningsprogram för tätbebyggda områden som beräknar hur mycket man måste kompensera borrdjupet vid tätare placering av energibrunnar för att motverka den temperatursänkning i marken som påverkar närliggande befintliga och framtida energibrunnar.

Beräkningsprogram för tätbebyggda områden (3,4 mb, exe)

Om beräkningsprogrammet (pdf, 35 kb, nytt fönster)

Så här använder du beräkningsprogrammet (pdf, 139 kb, nytt fönster)

Du som ansöker om tillstånd att borra i innerstaden eller andra tättbebyggda flerbostadshusområden kan komma att behöva, förutom den egna situationsplanen, sammanställa och bifoga en borrplan som visar förslag på att även närliggande grannfastigheter kan borra efter bergvärme i framtiden. Diskutera placeringarna av dina tänkta borrhål med berörda fastighetsägare innan du skickar in ansökan.

Ibland kan det är svårt att uppnå det rekommenderade avståndet på minst 20 meter (enligt Normbrunn-16) mellan befintliga och framtida energibrunnar på grannfastigheterna. Ett sätt är att göra borrhålen djupare för att kunna lägga energibrunnarna tätare inom den egna fastigheten.

Tänk på att anläggningen är dimensionerad över tid. Detta kan behöva redovisas under tillståndsprövningen om uppgifterna (borrplan för området och energiberäkning) inte redan finns med i ansökan.

Borrplan för området

Borrplanen ska omfatta kringliggande fastigheters befintliga borrhål och förslag på realistiska framtida borrhålsplaceringar. Detta så att grannfastigheterna ska ha möjlighet att kunna borra i framtiden.

 1. Hela borrhål för grannfastigheterna ska placeras innanför deras fastighetsgränser. Detta med anledning av att staden är restriktiv till borrhål i stadens mark, vilket även gäller vinkling av borrhål ut i stadens mark.
 2. Dina borrhål (ingångshål) ska ha ett avstånd på minst 4 meter till grannars husfasad.
 3. Föreslagna placeringar av borrhålen på grannfastigheterna ska hålla ett avstånd på minst 4 meter till husfasad både den egna och grannfastigheternas där det är möjligt.
 4. Borrplanen på grannfastigheterna ska vara likvärdig.

Borrdjup och energitäckningsgrad

Det totala borrdjupet på grannfastigheterna ska stå i proportion till deras uppvärmda area. Exempelvis om en grannfastighet har 80 procent av din fastighets uppvärmda area ska deras borrdjup vara ungefär 80 procent av ditt totala borrdjup.

Likvärdig energitäckningsgrad. Om din anläggning ska täcka till exempel 95 procent av energibehovet ska samma energitäckningsgrad planeras för grannfastigheterna.

Grannarnas borrhål bör ha liknande djup. Om ni bedömer att man kan borra djupare i det området är ett alternativ att öka det egna borrdjupet först, och sedan föreslå liknande djup för grannarna.

Energiberäkning

Om grannars borrhål placeras närmare än 20 meter från era borrhål, eller från andra grannars borrhål behöver ni också skicka in en energiberäkning till exempel EED. Den ska visa att ni kompenserar tillräckligt för att flera borrhål kommer att ligga närmare än 20 meter från varandra.

Uppdaterad