Guide

Ansök om tillstånd för värmepump

Här finns information om hur du ansöker om tillstånd för att borra för bergvärme i Stockholms kommun. Här får du också reda på vilka förberedelser du behöver göra innan du söker.

Förbered dig innan du ansöker

Förbered ansökan för att få ditt beslut snabbare och undvika extra avgifter

Förbered dig noga så att din ansökan är komplett när du skickar in den. Om ansökan är ofullständig kommer det att ta längre tid innan du får ditt beslut. Handläggningen kan också ta längre tid än de timmar som ansökningsavgiften motsvarar. 

Planera exakt placering av borrhålet

Bestäm den exakta placeringen av borrhålet/borrhålen. I e-tjänsten kan du se hur dina grannar har borrat. På kartan ser du var grannarnas borrhål finns och även mäta  avstånden mellan borrhålen. Du kan även använda dig av stadsarkivets e-tjänst för att se beslut med tillhörande situationsplaner.

Ledningar, rör och tunnlar

Ta reda på var tunnlar, ledningar och servitut går innan du placerar ditt borrhål. Du som är fastighetsägare ansvarar för och ska veta var ledningarna är dragna på din fastighet. Du får också stå för eventuella kostnader om det uppstår skador i samband med borrning.

Gör så här:

 • Använd webbtjänsten Ledningskollen för att se kabeldragningar och om det finns fjärrvärme- eller fjärrkylaledningar på din fastighet.
 • Ledningskollen ska alltid kontrolleras vid projektering, men dessa uppgifter behöver inte skickas in till miljöförvaltningen, om det inte efterfrågas särskilt.

Tänk på att dessa uppgifter kan omfattas av sekretess.

Titta på utdrag ur detaljplan och dess planbestämmelser. Dessa kan du få via Bygg- och plantjänsten eller genom att kontakta stadsbyggnadskontoret.

Avstånd mellan borrhål och till byggnader

Det bör vara minst 20 meter mellan borrhål för bergvärme. För vinklade hål beräknas avståndet från punkten mitt emellan borrhålens topp och botten.

Undvik att placera ingångshålet närmre än fyra meter mot närmaste fasad, eftersom byggnader kan skadas (enligt Normbrunn-16). Vid önskan om undantag kontakta miljöförvaltningen.

I mycket tätbebyggda områden kan det vara svårt att hålla 20 meter mellan borrhålen. Du kan läsa mer om det här – Borra i innerstad eller i radhusområden.

Prata med dina grannar

 • Diskutera placeringen med dina grannar.
 • Borrhålet måste placeras så att även grannarna kan borra i framtiden.
 • Du måste alltid informera berörda grannar att och var du tänker borra. De kan dessutom ha information som du inte kan hitta på annat sätt, om till exempel gamla borrhål eller servitut.

Samlingskartan schakt

Samlingskartan schakt ska vara i pdf-format och du köper den hos trafikkontoret. Där får du även uppgifter om tunnlar och ledningar som går till och under fastigheten. Vid följande kriterier måste man bifoga Samlingskartan schakt i ansökan till miljöförvaltningen:

 • Alltid vid borrning i innerstaden (med undantag för Stora Essingen). På Djurgården och Ladugårdsgärdet görs en bedömning i varje enskilt fall. Vi kontaktar dig om du behöver komplettera med Samlingskartan.
 • Alltid när del av anläggningen ligger utanför den egna fastighetsgränsen.
 • När ingångshålet ligger närmare än två meter till fastighetsgränsen som vetter mot stadens mark tex. mot gatan eller andra allmänna ytor.
 • För nybildad fastighet som upplåtits på det som tidigare varit Stockholms stads mark.

Beställningsområde

 • Om anläggningen ligger inom den egna fastigheten måste beställningsområdet visa hela den egna fastigheten plus ytterligare ett område runt, på minst 3 meter från fastighetsgränsen.
 • Om en del av anläggningen ligger utanför den egna fastigheten måste beställningsområdet visa hela anläggningen plus ytterligare ett område på minst 3 meter från ingångshål och borrhålsbotten.

Servitut och andra rättigheter

Det är du som fastighetsägare som ska kontrollera att det inte finns någon konflikt mellan servitut eller andra rättigheter och dina planerade borrhål.

 • Hos Lantmäteriet kan du kontrollera om det finns servitut eller andra rättigheter som berör din fastighet och inhämta uppgifter till berörd ledningsägare.
 • På plankartan i detaljplanen via Bygg- och plantjänsten kan du kontrollera om det finns ett U-område. Ett U-område är reserverad plats för befintliga eller framtida ledningar.
 • I vissa fall kan inskrivningshandlingarna inklusive kartbild behöva redovisas till oss. Inskrivningshandlingar som upprättades efter 1 juni 2008 kan beställas hos Lantmäteriets kundcenter. Tidigare inskrivningshandlingar kan beställas hos Riksarkivet.
 • Skriftligt godkännande från ägare behöver redovisas om du vill borra i servitutet, i närhet eller vinkla under servitut eller andra rättigheter gällande ledningar.
 • Skriftligt godkännande från ägare behöver redovisas om du vill borra i servitutet gällande väg/parkering. I vissa fall kan godkännande behöva redovisas om borrhål placeras i närhet eller vinklas under en väg eller parkering.

Kontrollera markföroreningar

Du som fastighetsägare behöver kontrollera om det finns markföroreningar på fastigheten där du ska borra, eller i närområdet. Var särskilt observant på verksamheter som kan ha använt sig av klorerade lösningsmedel eftersom de kan sprida sig längre sträckor.

På länsstyrelsens webbplats kan du kontrollera om det finns konstaterade eller misstänkta markföroreningar.

Föroreningen får inte förvärras

Det kan ta tid innan ett förorenat område är utrett och åtgärdat. Innan dess får du inte göra något som riskerar att förvärra eller försvåra föroreningen. Därför ska du som vill borra för bergvärme visa att det går att göra utan risk för föroreningsspridning.

Ett redan borrat borrhål i närheten är ingen garanti för att du får göra ett nytt borrhål om det saknas kunskap om eventuella föroreningar, spricksystem i berget, med mera. Om du borrar så att föroreningar sprids kan du som sökande få ett så kallat solidariskt ansvar för att åtgärda föroreningsskadan.

Komplettera ansökan

I vissa fall kan du behöva komplettera din ansökan med exempelvis historisk inventering, riskbedömning, förslag på skyddsåtgärder och försiktighetsmått samt provtagning även på stora avstånd från eventuella markföroreningskällor.

Miljöförvaltningen meddelar dig om det är så att ansökan behöver kompletteras på grund av eventuella markföroreningar.

Borra på mark som Stockholms stad äger

Om du ska placera borrhål på stadens mark eller vinkla ut i stadens mark behöver du skicka en skriftig redovisning om varför du inte kan ha din anläggning inom den egna fastigheten.

Redovisningen bifogar du i ansökan till miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen skickar ansökan, borrplan och motivering på remiss till exploateringskontoret.

Borrhålets placering

Om borrhål ska placeras på stadens mark så skickar miljöförvaltningen ansökan och borrplan på remiss till trafikkontoret. I de fall där trafikkontoret tillstyrker borrning på allmän platsmark beviljar miljöförvaltningen tillstånd med villkor att ett aktuellt schakt-tillstånd inhämtats från trafikkontoret. 

Det är inte möjligt att få ett förhandsbesked hos trafikkontoret. Hela prövningen ska göras efter en ansökan kommit till miljöförvaltningen. I undantagsfall tillstyrker trafikkontoret borrning på allmän platsmark. I första hand ska alltid den egna tomten användas.

Schakttillstånd

För borrhål som ska placeras på stadens mark skickar miljöförvaltningen ansökan, borrplan och motivering på remiss till trafikkontoret. I de fall där trafikkontoret tillåter borrning på allmän platsmark och miljöförvaltningen beviljat tillstånd, ska ett aktuellt schakt-tillstånd från trafikkontoret införskaffas. Bifoga en kopia på miljöförvaltningens tillstånd till ansökan om schakt-tillstånd.

Alla fastighetsägare/tomträttsinnehavare som avser placera borrhål på stadens mark eller vinkla ut i stadens mark, ska även teckna/upprätta ett nyttjanderättsavtal med trafikkontoret. Nyttjanderättsavtal är förenat med avgift för borrhålen som finns i stadens mark.

Ta kontakt med borrare

Miljöförvaltningen kräver att din borrare är certifierad och att borrning och installation utförs enligt riktlinjerna i Normbrunn -16. Därför måste du veta din borrares SITAC-nummer och fylla i vilken borrare och installatör du tänker anlita.

Installatörer och borrare kan dessutom ge goda råd när du väljer var du ska placera borrhålet, hur djupt det ska vara och var borriggen kan placeras på din tomt. De kan också hjälpa dig att fylla i de tekniska uppgifterna om anläggningen.

Östra Mälarens vattenskyddsområde

Om du bor inom östra Mälarens vattenskyddsområde och borrhålet ligger inom 50 meter från strandlinjen så är det inte enbart miljöförvaltningen som beslutar om tillstånd, utan även Länsstyrelsen i Stockholm enligt Östra Mälarens vattenskyddsföreskrifter.

Ansök med e-tjänst eller blankett

Ansök med e-tjänst

Du som vill ansöka om tillstånd för fler än 15 borrhål, sjövärme eller jordvärme kan använda e-tjänsten, men behöver bifoga egen borrplan i pdf-format.

Tekniska förutsättningar

För att du ska kunna använda e-tjänsten krävs det att du har:

 • En webbläsare med stöd för javascript och cookies
 • En e-postadress
 • Adobe acrobat, som läser pdf-filer. Du kommer att få en kopia på din ansökan i form av en pdf-fil skickad till den e-postadress du angett.

Du kan ansöka via e-tjänsten om:

 • nytt tillstånd för bergvärme, sjövärme eller jordvärme
 • du vill ändra ditt befintliga tillstånd
 • du ska borra fler än 15 borrhål och bifogar egen borrplan
 • borrhålen placeras/vinklas både inom och utanför din fastighetsgräns
 • din ansökan bara rör en fastighet
 • din granne inte har borrhål med okänd placering
 • fastigheten har en registrerad adress.

Obligatoriska kompletteringar

Uppgifter om aktivt borrdjup – Ange uppgifter om totalt borrdjup och aktivt borrdjup i rutan för ”Övrig information” under steg 5 i e-tjänsten.

Aktivt borrhålsdjup är den del av borrhål som är i berg och där kollektorn har kontakt med det omgivande värmetransporterande medlet (vanligtvis vatten). Uppgifter om avstånd till berg på din fastighet finns i Geokartan på SGU i lagret jorddjup.

Grannyttranden

E-tjänsten skapar automatiskt grannyttranden till alla grannar som har sin fastighetsgräns närmare än 20 meter från ditt planerade borrhål. Då får dina grannar möjlighet att lämna sitt yttrande och föra fram information i ärendet.

Om du bifogar egen borrplan istället för att placera dina borrhål i kartfunktionen måste du inhämta och bifoga grannyttranden till din ansökan. Grannyttranden kan du komplettera efter att du skickat in din ansökan.

Ansökan om ändring av befintligt tillstånd

Glöm inte att:

 • I ansökan ange den totala effekten för din värmepump.
 • Markera på kartan både befintliga och nya borrhål. Meddela miljöförvaltningen om du inte avser att använda befintligt borrhål i den nya värmepumpsanläggningen.
 • Om du ansöker med pappersblankett måste du bifoga grannyttranden från samtliga berörda grannfastigheter inom 20 meter både från dina befintliga och nya borrhål. Miljöförvaltningen gör då en prövning av samtliga borrhål som ska användas i värmepumpsanläggningen.
 • Remissinstanserna måste också kontaktas på nytt om du ska borra nya eller flytta borrhål och svaren ska bifogas till ansökan.

Ansök på pappersblankett

Det är viktigt att ansökan är komplett och inga uppgifter saknas. Läs om vad som krävs för att skicka in en ansökan på pappersblankett.

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Ansökan registreras

Handläggningen av din ansökan startar så fort den är registrerad hos oss. Du som ansöker via e-tjänsten får en bekräftelse automatiskt till din e-post med ditt ärendes diarienummer direkt efter att du skickat in ansökan.

Du som ansöker via pappersblankett får en bekräftelse skickad till dig och din installatör med ditt ärendes diarienummer när vi har manuellt registrerat din ansökan.

Kort efter att din ansökan registrerats skickar vi remissförfrågningar till berörda myndigheter och spår- och tunnelägare. Du får också en faktura på ansökningsavgiften.

Ansökan granskas

Ärendet får en handläggare som granskar uppgifterna i din ansökan.

 • Bland annat kontrollerar vi att borrplatsen inte ligger för nära befintliga borrhål eller grannars byggnader och att även grannar kan borra i framtiden.
 • Vi kontrollerar att din borrare är certifierad, att du tänker använda godkända material och ämnen i din värmepump.
 • Vi granskar alla remissvar och alla yttranden.
 • Vi tittar på Samlingskartan-schakt och andra kartor där vi kontrollerar om det finns pågående planer på att bygga tunnlar i närheten av ditt borrhål.
 • Om din fastighet ligger nära en tunnel eller ett spår så skickar vi remisser till spår- och tunnelägare som har cirka tre veckor på sig att svara.
 • Borrar du närmare än 50 meter från strandlinjen inom vattenskyddsområdet östra Mälaren så kontaktar vi Länsstyrelsen. De granskar din ansökan utifrån särskilda skyddsföreskrifter och vi får svar efter cirka fyra veckor. Först därefter kan vi gå vidare med din ansökan.

Om grannar yttrar sig negativt

Alla grannar som har sin fastighetsgräns närmare än 20 meter från ditt planerade borrhål har möjlighet att lämna sitt yttrande och föra fram information i ärendet. Vi försöker ta hänsyn till alla yttranden, men grannarna måste inte ge sitt tillstånd för att vi ska kunna bevilja tillstånd.

I de flesta fall får du borra där du har planerat om grannarna fortfarande har möjlighet att borra på sin tomt. Om borrhålet placeras närmare än rekommenderade 4 meter från grannens fasad måste du däremot ha ett skriftligt medgivande av grannen och om grannen inte ger sitt medgivande måste du flytta ditt borrhål. Annars avslås din ansökan. Vid frågor kontakta miljöförvaltningen.

Eventuellt ändrad borrplats

Om lednings- och tunnelägare svarar att det finns en ledning eller tunnel där du har tänkt borra så kontaktar vi dig och förklarar vad du behöver göra. Kortfattat innebär det att du behöver hitta en ny borrplats och få ett godkännande av ledningsägarna och i vissa fall samla in nya grannyttranden.

Digital komplettering

Du kan ändra placering av borrhål på den digitala kartan i e-tjänsten och direkt komplettera din pågående ansökan. Ändringen gör du efter avstämning med en handläggare. För att använda funktionen behöver du logga in med e-legitimation.

Handläggningstid

Alla ansökningar behandlas i den ordning de kommer in och väntetiden för att få en handläggare tilldelad till ansökan varierar och kan snabbt förändras.

Hur länge du får vänta innan du får ditt beslut beror både på kösituationen hos oss och om det finns uppgifter i din ansökan som behöver kompletteras eller revideras.

Komplett ansökan

En ansökan är komplett när samtliga underlag som krävs för ärendet har kommit in från dig som sökande samt när samtliga remissvar som krävs för ärendet har kommit in till miljöförvaltningen. När din ansökan är komplett skickar vi information om detta i en ny bekräftelse till dig.

Börja borra

Du måste vänta på ditt tillstånd innan du kan börja borra på rätt plats annars riskerar du miljösanktionsavgift.

Miljösanktionsavgift

Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och medför en miljösanktionsavgift på 3 000 kr, utöver ansökningsavgiften och timavgift till miljöförvaltningen för handläggning av den olovliga borrningen.

Beslut om tillstånd

När din ansökan är färdiggranskad får du ett beslut. När ansökan är godkänd får du ett särskilt beslut om tillstånd som bland annat innehåller villkor och en situationsplan. Det är viktigt att du läser igenom villkoren i beslutet ordentligt och låter din installatör och borrare läsa beslutet och att de tar del av borrkartan.

Den som bryter mot villkoren i ett tillstånd riskerar att bli åtalsanmäld och om du borrar på fel plats är miljöförvaltningen skyldig att åtalsanmäla dig.

Laga kraft

Om du inte begär att miljöförvaltningen ska bestämma om omedelbar verkställighet får du borra efter att ditt beslut har vunnit laga kraft. Ett beslut vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut.

Tiden för laga kraft inträffar tre veckor efter det att den sista grannen bekräftat att de fått beslutet. Det vill säga blivit delgivna och beslutet inte har överklagats. Det är ditt ansvar att kontrollera om beslutet vunnit laga kraft. Om grannarna inte bekräftar att de fått beslutet kommer miljöförvaltningen skicka påminnelse till dem.

Omedelbar verkställighet

Du måste meddela miljöförvaltningen om du vill få rätt att börja borra direkt efter att du har fått ditt beslut. Begär detta när du gör din ansökan. Miljöförvaltningen kan då bestämma om så kallad omedelbar verkställighet. Det betyder att beslutet ska gälla omedelbart.

Du behöver också skriftligen redovisa skäl till varför beslutet ska gälla omedelbart och på vilket sätt borrningen påverkas om du inte får börja arbetet.

Även om ditt beslut får verkställas omedelbart kan berörda grannar överklaga beslutet. Från datumet de har bekräftat att de fått beslutet, det vill säga blivit delgivna har de tre veckor på sig att överklaga

Grannar kan begära inhibition

Grannarna kan även begära inhibition. Det betyder att beslutet tillsvidare inte ska gälla. Om länsstyrelsen beslutar om inhibition får du tillsvidare inte borra eller utföra grävningsarbeten som följer av tillståndsbeslutet.

Om du beviljats omedelbar verkställighet och borrar innan ditt beslut vunnit laga kraft, sker det på egen risk. Om beslutet om tillstånd överklagas och länsstyrelsen upphäver nämndens beslut kan du bli tvungen att ta bort din värmepumpsanläggning.