Ansök om tillstånd för värmepump på pappersblankett

Här hittar du utförliga instruktioner för ansökan på pappersblankett och vad som krävs för att skicka in en komplett ansökan.

Ansökan ska innehålla följande:

 1. Ansökningsblanketten, komplett ifylld
 2. Karta med markerad borrhålsplacering och avståndsmarkeringar (situationsplan)
 3. Grannyttranden från samtliga berörda grannar
 4. Svar från remissinstanser om ledningar och tunnlar på fastigheten
 5. Samlingskartan-schakt.

Så här fyller du i blanketten

Ta gärna hjälp av installatören när du fyller i blanketten, eftersom du förutom vilken installatör och borrare du tänker anlita också ska ange tekniska uppgifter om anläggningen.

Uppgifter om aktivt borrdjup

Aktivt borrhålsdjup är den del av borrhål som är i berg och där kollektorn har kontakt med det omgivande värmetransporterande medlet (vanligtvis vatten). Uppgifter om avstånd till berg på din fastighet finns i Geokartan på SGU i lagret jorddjup.

Fastighetsuppgifter

Uppgifter om sökande/fakturamottagare. Tänk på att sökande och fakturamottagare måste ha samma personnummer/organisationsnummer. 

Köldmediemängd i värmepumpen

Ange total mängd köldmedium i kg och dess totala koldioxidekvivalent (CO2e) i ton. Dessa uppgifter hittar du i värmepumpens produktdatablad. Enskild utrustning (krets) som innehåller 5 ton CO2e eller mer adderas till den totala mängden. Om den totala mängden är 14 ton CO2e eller mer ska årlig rapport för läckagekontroll skickas in till miljöförvaltningen. 

Nummer för borrarens personcertifiering

Borraren måste vara certifierad och numret på borrares personcertifikat ska finnas med i ansökan.

Omedelbar verkställighet

Om du vill få rätt att börja borra direkt efter att du har fått ditt beslut. Bockar du i rutan om omedelbar verkställighet. Motivera också varför du ansöker om omedelbar verkställighet.

Köp kartan i stadsbyggnadskontorets e-butik eller besök stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Du kan också kontakta kart- och geodataservice per e-post: geodataservice@stockholm.se eller ringa 08-508 273 58.

Kartan ska visa närliggande fastigheter och vara i skala 1:400. På kartan ska det finnas skalstock eller motsvarande skalmarkeringar, samt datum när borrplanen har ritats.

Miljöförvaltningen kan inte behandla din ansökan om du:

 • skickar en karta som är för gammal
 • inte är i skala 1:400
 • inte innehåller rätt uppgifter.

På kartan ska du

 • Ange ett datum då du har upprättat din borrplan.
 • Markera borrhålet som en cirkel med ett kryss var på fastigheten du tänker borra.
 • Ange varje borrhåls placering med en GPS koordinat i SWEREF 99 18 00.
 • Ange avståndet till borrhålet/borrhålen med två vinkelräta avstånd från en fast punkt (som i verkligheten överensstämmer med kartan) som närmaste husfasad, husknut eller fastighetsgräns.
  Tänk på att avståndet ska vara 2 vinkelräta avstånd och anges med 0,5 meters noggrannhet. Avståndet till befintliga borrhål ska vara minst 20 meter.
  Du kan ta reda på vilka grannar som fått tillstånd för värmepump via vår söktjänst i E-tjänsten. Kontakta berörda grannar för närmare information om borrhålens placering.
 • Är borrhålet vinklat måste ni ange storlek och riktning på vinkeln. Om borrhålen vinklas ska detta markeras med ingångshål och borrhålsbotten. Den markerade sträckan ska då stämma överens med djup och gradantal på vinkeln i förhållande till markytan. Be din installatör om hjälp.
 • När borrhålet är utsatt med avståndsmarkeringar från fast punkt kallas kartan för ”situationsplan”.
  Exempel på situationsplan (pdf)

Alla berörda grannar har rätt att ta del av din ansökan och kartan med borrhålets placering för att ges möjlighet att yttra sig över din planerade installation.

Alla grannar som har sin fastighetsgräns inom 20 meter från ditt borrhål räknas som berörda vare sig de har befintliga borrhål eller inte. Om borrhålet är vinklat utgår man ifrån hålets medelavstånd, det vill säga mitt emellan hålets topp och botten, när man räknar ut vilka grannar som är berörda.

Låt samtliga berörda grannar fylla i (blanketten för grannyttrande.) Skicka sedan in dessa blanketter tillsammans med ansökan.

Samtliga berörda grannar

För att ansökan ska vara komplett krävs grannyttranden från samtliga berörda grannar. 

Minst fyra meter till husvägg

Enligt rekommendationer i Normbrunn -16 måste det vara minst fyra meter till grannfastighetens husvägg. Undantag kan göras om fastighetsägaren till berörd fastighet lämnar ett särskilt skriftligt medgivande till detta.

Vid frågor kontakta miljöförvaltningen. Tänk på att även fastigheter på andra sidan gatan och skaftfastigheter kan räknas som berörda.

Det är du som fastighetsägare som ska veta var ledningar, servitut och rör är dragna på din fastighet. Det får du genom att:

 1. Kontakta www.ledningskollen.se för el- och teleledningar. Där hittar du även information om det finns fjärrvärme- eller fjärrkylaledningar på din fastighet. Ledningskollen ska alltid kontrolleras vid projektering men dessa uppgifter behöver inte skickas in till miljöförvaltningen, om det inte efterfrågas särskilt. Tänk att dessa uppgifter kan omfattas av sekretess.
 2. Kontakta Samlingskartan på trafikkontoret, för att få uppgifter om tunnlar och ledningar som går till och under fastigheten.
 3. Skicka förfrågningsblankett och kopia på kartan med utmärkt borrpunkt till Stockholm Vatten och Avfall, bergvarme@svoa.se för att få reda på VA-ledningar.
  Förfrågningsblankett till Stockholm Vatten och Avfall (pdf).
  Telefonnumret till Stockholm vatten är 08-522 120 00
 4. Du ska också skicka kartan med utmärkt borrpunkt till Gasnätet Stockholm AB, gasfragor@gasnatetstockholm.se. De skickar tillbaka en karta med gasledningen markerad. Även om du inte har eller har haft gas, men bor i ett område med gas måste du kontakta dem för att försäkra dig om att man inte borrar i en gasledning på din tomt.
  Kontakta Gasnätet Stockholm AB på tel 077-141 01 00.
 5. Om din fastighet ligger i närhet av tunnelbaneanläggning bör du kontakta SLL Trafikförvaltningen för information om du kan borra på din fastighet.
 6. Om din fastighet ligger i närhet av tunnlar och spår (till exempel Citybanan eller annan väg- och spårtunnel) som förvaltas av Trafikverket bör du ta kontakt med dem för upplysning om du kan borra på din fastighet.
 7. Titta på utdrag ur detaljplan och dess planbestämmelser. Dessa kan du få via Bygg- och plantjänsten eller genom att kontakta stadsbyggnadskontoret. Där kan du bland annat hitta information om det finns ett U-område och lagstöd för skydd av träd. Dessa uppgifter hjälper dig att förbereda en fullständig borrplan.
 8. Glöm inte att söka tillstånd hos polisen om du måste ställa containern för borrkaxavskiljning på kommunens gata. Du måste även lämna in särskild blankett för hanteringen av borrvattnet till trafikkontoret.

Vänta på svar från ledningsägarna

Ledningsägarna kontrollerar att det inte finns några ledningar eller tunnlar där du planerat att borra och svaren måste finnas med för att ansökan ska vara komplett.

Kontrollerna kostar ingenting, men det är du som får betala för eventuella skador eftersom fastighetsägaren ansvarar för ledningarna på sin tomt.

Om instanserna har anmärkningar kan det innebära att du måste byta borrplats, eller inte får borra på din fastighet överhuvudtaget.

Vid följande kriterier måste man bifoga en giltig Samlingskartan-schakt i ansökan till miljöförvaltningen:

 • vid borrning i innerstaden (med undantag för Stora Essingen)
 • när del av anläggningen ligger utanför den egna fastighetsgränsen
 • när ingångshålet ligger närmare än två meter till fastighetsgränsen som vetter mot stadens mark till exempel mot gatan eller andra allmänna ytor.

Samlingskartan-schakt köper du hos trafikkontoret och den måste vara i pdf-format.

 • Om anläggningen ligger inom den egna fastigheten måste beställningsområdet visa hela den egna fastigheten plus ytterligare ett område runt den på minst 3 meter från fastighetsgränsen.
 • Om en del av anläggningen ligger utanför den egna fastigheten måste beställningsområdet visa hela anläggningen plus ytterligare ett område på minst 3 meter från ingångshål och borrhålsbotten.
 • Kartan är en juridisk handling som är aktualitetsgranskad och framtagen för schaktarbeten inom Stockholms kommun.

För mer information om samlingskartan, kontakta Samlingskartans support på telefon 08–508 26 380 eller e-post: samlingskartan@stockholm.se.

Skicka blanketten – adress

Miljöförvaltningen, avdelningen för miljö och hälsoskydd
Box 8136
104 20 Stockholm
E-post: miljoforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad