Intyg från medicinskt sakkunnig

Behovet av bostadsanpassning behöver styrkas med ett intyg från en medicinskt sakkunnig. Personen som skriver intyget behöver uppfylla villkoren för behörig intygsskrivare.

Intyget ska styrka behoven av bostadsanpassning. Det kan vara avgörande för beslutet om bidrag. 

Tänk på följande:

 • Intyget skrivs på begäran av den som ska söka bidrag för bostadsanpassning. 
 • Du som skriver intyget ska styrka de behov som finns. Du kan också lämna förslag till åtgärder.
 • Intyget ska vara signerat av intygsskrivaren. Om intyget signeras elektroniskt måste det vara synligt på intyget.

Behörig intygsskrivare ska ha

 • träffat den som ska söka bidrag om bostadsanpassning.
 • medicinsk kompetens att bedöma funktionsnedsättningen och konsekvenserna av den.

Intygsskrivaren kan till exempel jobba som

 • arbetsterapeut
 • sjukgymnast
 • fysioterapeut
 • eller läkare. 

I vissa fall kan det krävas intyg från en sakkunnig med specialistkompetens. Till exempel inom

 • synnedsättning
 • hörselnedsättning
 • psykisk funktionsnedsättning
 • eller allergi.

Intygets innehåll och utformning

Vi behöver veta att intyget är utfärdat för rätt person. Uppge följande uppgifter på intyget:

 • Namn på den person som du utfärdar intyget för.
 • Personnummer på den person som du utfärdar intyget för.
 • Kontaktuppgifter till den person som du utfärdar intyget för eller till den personens vårdnadshavare, ombud, god man eller företrädare.

Funktionsnedsättningen och hur den påverkar möjligheten att leva ett självständigt liv i eget boende är avgörande för vilka åtgärder vi ger bidrag för. Det behöver finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och behovet av åtgärderna.

Intyget behöver beskriva följande:

 • Diagnosen och orsaken till funktionsnedsättningen så att vi får en bild av bakgrunden.
 • Nuvarande funktionsförmåga och funktionsnedsättning relaterat till aktuellt problem.
 • Prognosen för funktionsförmåga och funktionsnedsättning baserad på hur varaktig den aktuell funktionsnedsättning är.

Vi behöver information om relevanta omständigheter som påverkar möjligheten att leva ett självständigt liv i eget boende.

Beskriv kortfattat och relevant

 • bostaden utformning
 • nuvarande och planerade hjälpmedel
 • behov av assistans/hemhjälp
 • familjesituation.

Beskriv vilka konsekvenser funktionsnedsättningen har för utförande av aktiviteter i boendet. 

Styrker du behovet av anpassning behöver ställningstagandet motiveras med en sammanlagd bedömning. 

Beskriv hur anpassning av bostaden

 • kan hjälpa sökanden att bli mer självständig eller mer delaktig i aktiviteter,
 • möjliggör ett mer funktionellt boende.

Kom ihåg att beskriva vilka andra lösningar som provats. Till exempel hjälpmedel.

Intyget behöver innehålla

 • namn samt profession
 • företags- eller organisationsnamn
 • telefon
 • e-post
 • signatur.

Uppdaterad