Bidrag för bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre för dig. Bidraget söks av dig som har bestående eller långvarig funktionsnedsättning eller av någon med rätt att företräda dig.

Du kan söka bidrag för att anpassa bostadens grundläggande funktioner.

Anpassningarna ska behövas för just dina behov. Det kan vara anpassningar för att du ska kunna

 • komma in i och ut ur din bostad
 • förflytta dig i din bostad
 • klara din hygien
 • laga mat.

Fasta anpassningar av bostaden

Vi beviljar bara bidrag för fasta anpassningar i din permanenta bostad. Sådant som du inte tar med när du flyttar eftersom de ingår i bostaden eller fastigheten.

Till exempel ger vi bidrag för att

 • ta bort trösklar
 • bredda dörrar
 • installera automatiska dörröppnare
 • sätta in stödhandtag, ledstänger eller räcken
 • installera hiss eller ramper
 • ta bort badkar och ordna en duschplats
 • ändra höjd på skåp och arbetsbänkar eller göra dem höj- och sänkbara.

Permanent bostad

Du får bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Du behöver inte vara folkbokförd i bostaden, men det behöver vara din huvudsakliga bostad.

Bor du växelvis på flera adresser, så kallat periodiskt boende, kan du få bidrag för att anpassa både din permanentbostad och någon annans bostad.

Villkor för bidrag för flera bostäder vid periodiskt boende

 • ditt dubbla boende ska vara regelbundet och långvarigt.
 • den du bor hos har åtagit sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av dig i sin bostad. Det åtagandet ska vara långsiktigt.

Bidrag vid periodiskt boende, Boverkets hemsida

Bidrag vid flytt till ny bostad

Flyttar du till en bostad som är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning påverkar det möjligheten att få bidrag. Till exempel om din nya bostad har brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

Ny dom: Inget bidrag till flyttbart rullstolsgarage

Ett flyttbart rullstolsgarage för placering utanför bostaden ger ingen rätt till bostadsanpassningsbidrag.


Ett flyttbart rullstolsgarage för placering utanför bostaden ger ingen rätt till bostadsanpassningsbidrag. Det har fastställts i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen om ett flyttbart rullstolsgarage,  Boverkets webbplats.

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter.

 

 

Vem kan söka bostadsanpassningsbidrag?

Du som behöver anpassa din bostad kan söka bidrag för det. Bidraget är personligt.

 • Är du under 18 år söker vårdnadshavare för din räkning.
 • Har du ombud med fullmakt  söker ombudet för din räkning.
 • Har du god man eller förvaltare söker din gode man eller förvaltare för din räkning.

Är du vårdnadshavare till barn med långvarig eller permanent funktionsnedsättning söker du för barnets räkning.

Har barnet två vårdnadshavare söker ni gemensamt. Det gäller oavsett vem barnet bor hos.

Du kan ta ta hjälp av en kontaktperson. Till exempel en vän, släkting eller personal inom vård och omsorg.

 • Kontaktpersonen sköter kontakten med oss i ditt ställe.
 • Kontaktpersonen har inte har rätt att besluta, eller vidta rättshandlingar, i ditt ställe.

Kan du inte kan föra din egen talan när du söker om bidrag behöver du en företrädare. Företrädaren för din talan i kontakter med oss och fattar beslut för din räkning. Är du minderårig företräds du av dina vårdnadshavare.

Företrädare kan vara

 • ombud med fullmakt
 • god man eller förvaltare.

Handlingar du behöver skicka in

Var noggrann när du fyller i blanketten. Vissa delar av blanketten är obligatoriska att fylla i. Om den behöver kompletteras kommer det ta längre tid innan du kan få beslut.  

Ansökningsblankett, bidrag för bostadsanpassning (pdf 326 kB, nytt fönster)

Intyg, styrker ditt behov av bostadsanpassning

Utan intyg kan vi inte bedöma din ansökan. 

Ditt intyg behöver skrivas av sakkunnig som:

 • har medicinsk kompetens att bedöma din funktionsnedsättning och konsekvenserna av den. Till exempel arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut eller läkare. 

  I vissa fall kan det krävas intyg från en sakkunnig med specialistkompetens. Till exempel synnedsättning, hörselnedsättning, psykisk funktionsnedsättning eller allergi.

 • har träffat dig och bedömt ditt behov av bostadsanpassning.

Fastighetsägaren behöver godkänna den anpassning som du söker bidrag för. Medgivandet behöver vara skriftligt.

Du behöver inte skicka in medgivandet om du är ensam ägare till det småhus eller villa som du bor i. 

Du kan söka bidraget efter det att anpassningen är gjord. Du söker bidraget på samma sätt som när du söker innan anpassningen är utförd.

Söker du i efterhand behöver du också skicka in följande:

 • Kopia på kvitton på köpt material
 • Kopia på faktura för utfört arbete
 • Dokumentation på hur bostaden såg ut före och efter ombyggnaden. Gärna fotografier.
 • Eventuellt beslut på beviljat bygglov. Till exempel för trapphiss.

Det mediciniska intyget ska styrka att du behövde anpassningen när den gjordes.

ROT-avdrag kan inte användas samtidigt med bidrag till bostadsanpassning.

Utförande och utbetalning

Du kan behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Ta reda på om anpassningen, reparationen eller återställningen av tidigare anpassningar kräver lov eller anmälan.

Gör du arbetet själv är du ansvarig för utförandet. Anlitar du ett företag är de ansvariga för utförandet.

Arbetet ska

 • utföras fackmässigt, till exempel ska våtrum uppfylla branschstandarder
 • följa Boverkets byggregler, till exempel ska kraven på tillgänglighet och brandsäkerhet uppfyllas. 

Säker Vatteninstallation, Säker Vattens webbplats

Branschregler för våtrum, GVK:s webbplats

Boverkets byggregler, Boverkets webbplats

Det bidrag du kan få motsvarar kostnaderna för standardmaterial och den enklaste lösningen som uppfyller kraven inom bygglagstiftningen.

Väljer du dyrare material eller utförande kommer bidraget  inte att täcka hela kostnaden. Du får själv stå för mellanskillnaden.

Fakturan ska vara ställd på den person som fått bidraget för bostadsanpassningen. 

Dessutom ska fakturan innehålla

 • diarienummer, det ärendenummer som knyts till det beviljade bidraget
 • fastighetsbeteckning
 • fastighetens adress
 • beskrivning av det gjorda arbetet
 • fakturabelopp.

Söker du bidraget i efterhand behöver du inte uppge diarienummer.

Du behöver styrka att anpassningen eller installationen är gjord. Det gör du genom att skicka in kvitton på inköpt material eller på faktura för utfört arbete. Företaget som gjort arbetet kan skicka fakturan direkt till oss.

Så här går det till

 1. Vi får kopia på kvitton eller faktura
 2. Om det behövs granskar vi det utförda arbetet
 3. Vi betalar ut bidraget genom att ersätta dig för dina utlägg eller betala fakturan från företaget du anlitat.

Konsumenttjänstlagen gäller för alla arbeten som finansieras med återställningsbidrag. Det innebär att den som beställt arbetet ska godkänna det innan vi betalar fakturan. Eventuella tvister hanteras av beställare och leverantör.

Överlåt bidrag i allmänna utrymmen

Du kan överlåta ditt bidrag för installationer i allmänna utrymmen till din hyresvärd, bostadsrättsförening eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter. Till exempel ramp vid huvudentré, dörrautomatik i port och trapphiss.

Hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter blir då ägare till installationen. Det innebär att de ansvarar för service, reparationer och besiktningar. Fastighetsägare kan då inte söka reparationsbidrag för service, reparationer och besiktningar.

Följande villkor gäller:

 • du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller ägarlägenhet 
 • hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter vill överta bidraget
 • överenskommelsen mellan dig och fastighetsägaren ska vara skriftlig.

Hur lång tid tar det att få beslut?

När vi fått in din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi har tagit emot den. 

Har du ansökt om bidrag för en enklare åtgärd får du beslut direkt. Till exempel om du sökt bidrag för spisvakt, montering av stödhandtag eller anpassning av trösklar

Har du ansökt om bidrag för en större anpassning får du en handläggare inom fem månader. Till exempel om du sökt bidrag för dörrautomatik samt ombyggnad av badrum eller kök.

Andra bidrag

Uppdaterad