Buller

Buller kan till exempel leda till stress och sömn- och koncentrationssvårigheter. Har du problem med buller i din bostad ska du i första hand kontakta den som äger bullerkällan. Händer det inget så kan du kontakta miljöförvaltningen.

För att miljöförvaltningen ska kunna utreda en bullerstörning behöver vi veta vilken fastighet eller verksamhet som störningen kommer från. Då vet vi vem vi ska rikta klagomålet mot och vem som är ansvarig.

Lämna tydliga uppgifter om störningen

Störs du av buller lämna så tydliga uppgifter som möjligt om varifrån störningen kommer och vem som ansvarar för verksamheten. Då blir det enklare för oss på miljöförvaltningen att utreda och du kan få ett snabbare och bättre resultat. 

Tillfälliga störningar

Störningar som är tillfälliga, till exempel musikevenemang under en dag eller som pågår under en mycket begränsad del av dagen utreds inte. Samma sak gäller störningar som beror på högljudda människor i anslutning till restauranger- eller nattklubbar. Det är polisen eller ordningsvakter som hanterar den typen av störningar med stöd av ordningslagen.

Trafikbuller

Buller är ett av de största miljöproblemen i Stockholm. Ett mål i stadens miljöprogram är att trafikbullret ska minska. Byte av vägbeläggning och hastighetsreglering är exempel på insatser för en tystare ljudmiljö. 

Om du vill klaga på buller från vägtrafiken ska du i första hand kontakta väghållaren. För de kommunala vägarna är trafikkontoret väghållare. Klagomål och synpunkter på trafiken gör du via Tyck till.

Faktablad – Bromma flygplats, (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Riktvärden och olika bullerkällor

På många ställen i samhället utsätts vi för höga ljudnivåer som kan vara skadliga för våra öron. Det är ofta ställen som vi frivilligt besöker som till exempel konserter, diskotek, gym och biografer - Men vi vill inte att det ska resultera i hörselskador.

Hörselskador

Det kan vara gradvis försämring av hörseln såsom tinnitus, som vanligen uppkommer efter en längre tids exponering. Antingen efter en längre sammanhängande period eller efter många kortare upprepade exponeringar. Men det kan också vara akuta skador såsom direkta hörselskador.

Smärttröskeln

Det är ofta så att man själv inte kan avgöra om den höga ljudnivån är skadlig för det egna örat. Smärttröskeln ligger inte nödvändigtvis på samma ljudnivå som den nivån då örat kan ta skada. Det vill säga örat kan ta skada även om du inte upplever ljudnivån som smärtsam.

Viktigt med öronproppar

På många musikevenemang finns det öronproppar att köpa. Det är vanligt att många av dessa reducerar de högre frekvenserna mer än de lägre och därmed förvränger ljudbilden. Av den anledningen väljer många att lyssna på en konsert utan öronproppar.

Vem är ansvarig?

Det är alltid verksamhetsutövaren som ansvarar för att se till att riktvärdet för höga ljudnivåer inte överskrids. I vissa fall kan det vara oklart om det är evenemangsplatsen eller arrangören som har det yttersta ansvaret. Men normalt hålls arrangören som ansvarig. Det är inte föräldrars ansvar att se till att barn under 13 år har hörselskydd, varför arrangören kan neka dem inträde trots föräldrarnas närvaro. På diskotek, pubar och restauranger är det ägaren som har det yttersta ansvaret även om det ofta finns en discjockey som sköter musikanläggningen.

Vad kan du göra?

Upplever du att musiken är hög på ett diskotek kan du tala om det för diskjockeyn. Om du är på konsert är det kanske svårt att påpeka de höga ljudnivåerna under framträdandet. Får du inget gehör från diskjockeyn eller om du upplevde att ljudvolymen på konserten var alldeles för hög kan du vända dig till miljöförvaltningen.

Det ställs höga krav på ventilation, särskilt i flerfamiljshus men också i andra typer av lokaler där kylning eller bättre luftomsättning behövs. Aggregaten som behövs till detta alstrar också buller till omgivningen. Det har medfört att många boende upplever sig störda av buller från fläktar och kylaggregat. Är du en av dem?

Vem ansvarar?

Det är alltid den som äger och använder fläkten som ansvarar för att boende inte störs av bullret. Den kan då bli tvungen att utreda bullret om någon närboende upplever sig störd av buller. Vanligtvis gör man bullermätningar i och utanför bostaden. Överskrids då riktvärden kan nästa steg bli att man måste vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna. Det är den som äger fläkten som får bekosta detta.

Vad kan du göra?

Störs du av buller från fläkt eller liknande ska du i första hand prata med den verksamhet eller fastighetsägare som äger störningskällan. Då har du informerat om problemet och ger den ansvarige en chans till att åtgärda detta. Det kan vara så att ägaren inte uppmärksammat att fläkten stör de närboende. Om du inte får något gehör för dina synpunkter, så kan du vända dig till miljöförvaltningen.

Ta reda på var bullret kommer ifrån

Börja med att försöka ta reda på var bullret kommer ifrån. Det kan vara olika bullerkällor förutom fläktar som installationer, kylanläggningar, kompressorer, värmepumpar och liknande. 

Kan du inte lokalisera bullerkällan kontaktar du din fastighetsägare. Fastighetsägaren att skyldig att bistå med en bostad som klarar alla normer och riktvärden för normalt boende. Visar utredning att det är en annan fastighetsägare eller verksamhetsutövare som är ansvarig för det störande ljudet så blir det dens ansvar att utreda vidare eller lösa problemet.

Allmänna råd

Trafiken är den dominerande källan till buller i Stockholm. Buller från vägtrafik, men även i vissa fall spår-, flyg- och till och med båttrafik, orsakar höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. Därför är det viktigt att ta reda på var störningarna kommer från.

Musik är ofta trevligt, men ibland är det inte lika behagligt när det kommer från närliggande restauranger och evenemangsplatser. Musik innehåller nämligen ofta lågfrekventa basljud vilka kan ta sig långa sträckor genom en fastighet.

Musik är tonalt av karaktären, det vill säga enskilda toner och frekvenser kan lätt urskiljas. Både lågfrekvent ljud samt tonalt ljud uppfattas normalt som mer störande än annat buller. Därför är Folkhälsomyndighetens riktvärde i bostaden lägre för musikbuller, 25 dBA ekvivalent, jämfört med det normala riktvärdet på 30 dBA för ekvivalent ljud.

Restauranger kan också alstra andra typer av buller såsom sorl, stolsskrap, slammer från bestick och köksslammer.

Vem ansvarar?

Verksamhetsutövaren ansvarar för att de boende inte störs av musikbuller. Hen kan bli tvungen att utreda den egna påverkan på omgivningen. Det kan vara i form av bullermätningar i eller utanför en boendes bostad. Visar utredningarna att man överskrider riktvärdena kan nästa steg bli att verksamhetsutövaren tvingas vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna. Allt på verksamhetens bekostnad.

Även om fastighetsägaren har ett ansvar att se till att bostaden är i ett sådant skick att den uppfyller gällande normer och standarder för boendemiljö så är det ändå verksamhetsutövaren som alstrar bullret som har ansvar för att störningarna upphör.

Vad kan du göra?

Störs du av musik ska du i första hand prata med den verksamhet som spelar eller ansvarar för den störande musiken. Då har du informerat om problemet och ger dem en chans till att sänka ljudnivån och åtgärda störningen. Det kan vara så att verksamheten inte uppmärksammat att musiken uppfattas som störande av närboende. Om du inte får något gehör för dina synpunkter, så kan du vända dig till miljöförvaltningen.

Byggbuller är många gånger väldigt oregelbundet och de mer bullriga momenten överskrider ofta gällande riktvärden, oavsett tid på dygnet. Eftersom byggarbetsplatser är begränsade i tiden anses dessa bullerstörningar normalt som tillfälliga, vilket innebär att miljöförvaltningen i de flesta fall inte driver sådana ärenden.

Byggena har oftast färdigställts innan miljöförvaltningen har kunnat ställa krav på utredningar och svarstider har passerat.

Vem ansvarar?

Det är byggherren som ansvarar för att arbetet inte stör närboende mer än nödvändigt.

Vad kan du göra?

Om du störs av byggbuller i din bostad bör du första hand kontakta ägaren eller byggherren som ansvarar för byggnationen. Beskriv bullret så noga som möjligt och vilka tider på dygnet det låter. Det gör det lättare för byggherren att veta vilken del av bygget som står för störningen.

Vad gör miljöförvaltningen

Kontakta miljöförvaltningen om du har kontaktat den som ansvarar för bygget och det inte blir någon förbättring. Det är viktigt att vi får veta vilka tider på dygnet som de störande arbetena utförs och vilken typ av ljud du upplever som störande. Om vi bedömer att den som är ansvarig inte har utrett och vidtagit rimliga skyddsåtgärder kan  vi ställa krav för att säkerställa att byggverksamheten inte hindrar sömn och vila i en orimlig omfattning.

Om byggherren inte kan minska bullret kan det bli aktuellt att anpassa arbetstiden för att begränsa problemen. Ett exempel är att förlägga bullrande arbete till helgfria vardagar klockan 07.00 - 19.00 samt helgdagar klockan 10.00 - 16.00.

Erbjuda inkvartering eller annat

Ytterligare försiktighetsåtgärder kan behövas för skiftesarbetare som behöver sova dagtid och personer som är hemma dagtid. Skiftesarbetare ska erbjudas inkvartering för sömn och vila i närområdet med minst vandrarhemstandard. Personer som arbetar hemifrån ska erbjudas arbetsplats och för andra som normalt vistas hemma ska en uppehållslokal av något slag kunna erbjudas.

Om störande arbeten behöver genomföras andra tider, och då inte helt tillfälligt, ska boende erbjudas evakueringsmöjligheter. Evakueringsboendet ska ligga i närområdet och vara av minst vandrarhemstandard. Miljöförvaltningen handlägger inte ärenden eller frågor om ekonomisk ersättning i samband med bullerstörningar.

Ta kontakt med din granne så att hen blir medveten om störningen och får möjlighet att ändra sig. Om det inte hjälper kontaktar du fastighetsägaren. Fastighetsägaren bör sen utreda om klagomålet är befogat och i så fall uppmana den som stör att upphöra med det.

Ljudisoleringskraven för bostäder ska bedömas med utgångspunkt från vad som gällde vid färdigställandet av byggnaden och i enlighet med de byggnormer som gällde då. Om det finns fastighetstekniska brister i till exempel isoleringen mellan bostäder som skett vid  ombyggnationer kan en ljudstörning mellan lägenheter leda till krav på åtgärder från miljöförvaltningen. 

Kontakta butiken eller verksamheten och tala om att du störs när man lastar och lossar. Varuleveranser bör inte ske innan 06.00 och inte efter 22.00. Detta eftersom man har rätt till en fredad nattsömn.

Det är inte någon skillnad på om det är vardag eller helgdag. Får du inte gehör för ditt klagomål hos butiken eller verksamheten kan du lämna in en anmälan till miljöförvaltningen.

Buller i och i anslutning till bostaden

Beroende på var man upplever sig störd av bullret används olika bedömningsgrunder och riktvärden. Riktvärden finns för buller inomhus såväl som utomhus.

Buller inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus anger vilka ljudnivåer som inte bör överskridas i en bostad. Dessa är:

 • 30 dBA ekvivalent (ljud som hörs hela tiden)
 • 45 dBA maximala ljudnivåer (plötsliga ljud)
 • 25 dBA hörbara tonkomponenter (musikbuller)

I råden anges även följande riktvärden för samtliga nio lågfrekventa tersband mellan 31,5 och 200 Hz (exempelvis fläktljud)

Störningar från grannar

Störningar från grannar regleras bland annat i:

 • Hyreslagstiftningen,
 • Bostadsrättslagstiftningen och i ordningslagen.

Buller utomhus

Naturvårdsverket har i sin vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller rekommendationer om vilka ljudnivåer som inte bör överskridas vid fasad, uteplatser och andra ytor för utevistelser i bostadens närhet. Riktvärdena bedöms främst vara tillämpliga vid fläkt- och annat installationsbuller. De är inte tillämpliga på störningar från musik och sorl från restauranger, konserter, eller evenemang.

Riktvärden

 • 40 dBA under nattetid 22.00–06.00
 • 45 dBA under kvällstid 18.00–22.00 och helger 06.00–22.00
 • 50 dBA under dagtid 06.00–18.00

Naturvårdsverkets riktvärden

Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller tillämpas när man är störd av buller utomhus. Det kan vara tillfällen när man upplever sig störd på uteplats, balkong eller inne i bostaden med öppna fönster. Bullerkällorna kan vara allt från fläktar, lossning av varor till bärbara blåsmaskiner. 

Riktvärdet varierar under dygnet och är:

 • 50 dBA 06.00–18.00
 • 45 dBA kvällstid 18.00–22.00 söndagar och helgdagar 06.00–18.00 
 • 40 dBA nattetid kl. 22.00–06.00

Folkhälsomyndighetens riktvärden

Är man störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus. Riktvärden inomhus anges för kontinuerligt buller (dBA eq), maximala ljudnivåer (dBA max) samt för kontinuerligt buller på låga frekvenser (dB).

Ekvivalent (kontinuerligt) buller från till exempel fläktar bör inte låta mer än 30 dBA inne i bostaden. Om bullret innehåller inslag av urskiljbara toner, som till exempel från musik, skärps det ekvivalenta riktvärdet med 5 dBA. Riktvärdet för maximala ljudtoppar ligger på 45 dBA. Folkhälsomyndigheten har också angett nio (9) tersband på låga frekvenser som alla har egna riktvärden.

Alla dessa riktvärden gäller med bakgrundsnivån borträknad. Bakgrundsnivån är det omgivande buller som förekommer även om den störande bullerkällan är avstängd. Det kan vara trafik, radiatorer, sorl och prasslande löv.

Lagstiftning

Enligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare ha den kunskap som krävs för att den egna verksamheten inte ska ge upphov till störningar i någon form till människor och natur. Detta gäller både buller som stör nattsömnen och höga ljudnivåer som kan skada hörseln.

Verksamhetsutövaren är också skyldig att vidta de försiktighetsmått och skyddsåtgärder som kan krävas för att åtgärda eller förhindra uppkomst av störning. Enligt miljöbalken gäller detta även om den störande bullerkällan har funnits på plats innan bostäder tillkommit.

Buller från byggarbetsplatser

Naturvårdsverket allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser anger riktvärden för buller från byggarbetsplatser. Miljöbalken (till 2 kap. och 26 kap. 19 §).

Naturvårdsverket har även gett ut riktvärden för buller från byggarbetsplatser.

Naturvårdsverket: Vägledningar om buller i samhället

Lastning och lossning av varor

Riktvärden

 • 40 dBA under nattetid. 22.00–06.00
 • 45 dBA under kvällstid 18.00–22.00 och helger från kl. 06.00–22.00
 • 50 dBA under dagtid. 06.00–18.00

Ljudnivåer i offentliga lokaler

Riktvärden för platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde

 • 100 dB ekvivalent ljud (ljud som hörs hela tiden)
 • 115 dB maximala ljudnivåer (plötsliga ljud)

Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde

 • 97 dB3 ekvivalent ljud (ljud som hörs hela tiden)
 • 110 dB maximala ljudnivåer (plötsliga ljud)

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:15) om höga ljudnivåer anger vilka ljudnivåer som är tillåtna för lokaler och platser, såväl inomhus som utomhus, där hög musik spelas, till exempel diskotek, konserter och träningslokaler.  

Uppdaterad