Störande lukter

Matos, röklukt och avfall är exempel på lukter som ibland tar sig in från grannar, restauranger, tvättstugor, soprum och trapphus.

Även mindre ”skadliga” lukter som från bagerier får regelbundet inte förekomma i en bostad. Lukterna tar sig in i bostaden via ventilationssystemet, brevinkastet, bjälklaget eller uteluftventilerna.

Bor du i ett flerfamiljshus och anser att du under längre tid störts av lukter från andra lägenheter eller trapphus ska du vända dig till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen för att få hjälp. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att de boende inte utsätts för luktstörningar.

Orsakas lukterna av en annan verksamhet, till exempel en restaurang, bör du i första hand kontakta dem och påtala problemen. Får du inte hjälp kan du lämna in en anmälan till miljöförvaltningen.

Förebygg och åtgärda problem

Stängda friskluftsventiler

om alla fönster och ventiler där frisk luft normalt kan komma in är stängda skapas ett undertryck i lägenheten. Detta kan innebära att det blir bakdrag i ventiler där luften normalt ska sugas ut. Luft från andra lägenheter kan då sugas in i den egna lägenheten via ventiler i kök och badrum eller  brevinkast.

Otäta ventilationskanaler

Är vanligt i äldre hus där ventilationskanalerna är murade. I hus byggda efter 1950 används ventilationskanaler av plåt som är tätare.

Installation av köksfläkt

En köksfläkt som kopplats till en ventilationskanal som är gemensam för flera lägenheter kan orsaka bakdrag i kanalen. Detsamma gäller för installation av så kallade paxfläktar i badrum.

Otätheter i huset

I många äldre hus finns otätheter mellan lägenheter. Sprickor och hål i väggar, golv eller tak gör att rörgenomföringar eller gamla spikhål blir kanaler där luft och därmed lukter kan passera.

Trapphus

Lukt i trapphus är vanligt. Det beror ofta på att man öppnat ett fönster vid matlagning och fått ett övertryck i lägenheten jämfört med trapphuset. Då skapas en luftström från lägenheten ut i trapphuset. Lukterna i trapphuset tränger sen in i övriga lägenheter via brevinkast eller springor kring ytterdörren. Även lukter från sopnedkast eller garage kan komma in via trapphuset.

Lukt utifrån

Lukter kan komma in i bostaden genom öppna fönster eller via friskluftsventiler vid fönstret. Luftföroreningar i utomhusluften kan också komma in i bostaden och påverka luftkvaliteten. Luftintag bör inte vara placerade där det är mycket trafik eller nära andra utsläppskällor.

Lukt inifrån

Fukt- och mögelskador, ett uttorkat vattenlås eller golvbrunn kan orsaka dålig lukt.

Håll uteluftsventilerna öppna i din bostad för att förebygga problemet. Dina fönster ska däremot vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matoset. En väl fungerande ventilation är av största betydelse för att hålla undan oönskade lukter utifrån.

Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen. Kommer lukten från en restaurang i närheten informerar du innehavaren om att du är störd av lukten. Restaurangägaren måste få en möjlighet att åtgärda eventuella brister innan du vänder dig till miljöförvaltningen.

Bor du i flerfamiljshus ska du visa hänsyn mot andra boende om du röker. Viss rökning får man som boende stå ut med. Att rökning kommer in i bostaden via öppna dörrar och fönster, till exempel när man röker på balkong, är inte en störning av sådan allvarlig grad. Endast om störningen är så omfattande att den påverkar bruket av bostaden anses störningen vara oacceptabel.

Fastighetsägarens ansvar

Miljöförvaltningen anser att det inte är rimligt att förbjuda rökning i det enskilda fallet. Om röken kommer in i bostaden, trots stängda dörrar och fönster, är det i första hand fastighetsägaren som ska utreda ventilationen i fastigheten, eftersom det kan röra sig om brister i ventilationen. Finns det brister är det fastighetsägarens ansvar att ordna detta. 

Uppdaterad