Buller inomhus

Har du problem med buller i din bostad ska du i första hand kontakta den som orsakar bullret. Blir det inte bättre kan du kontakta miljöförvaltningen.

För att miljöförvaltningen ska kunna utreda en bullerstörning behöver vi veta vilken fastighet eller verksamhet som störningen kommer från. Då vet vi vem vi ska rikta klagomålet mot och vem som är ansvarig.

Anmäl bullerstörning

Störs du av buller ska du lämna så tydliga uppgifter som möjligt om varifrån störningen kommer och vem som ansvarar för verksamheten. Då blir det enklare för oss på miljöförvaltningen att utreda, och du kan få ett snabbare och bättre resultat. 

Tillfälliga störningar

Vi utreder inte tillfälliga störningar. Till exempel musikevenemang under en dag. Samma sak gäller störningar som beror på högljudda människor i anslutning till restauranger eller nattklubbar. Det är Polisen eller ordningsvakter som hanterar detta.

Riktvärden och olika källor till buller

På många ställen i samhället utsätts vi för höga ljudnivåer som kan vara skadliga för våra öron. Det är ofta ställen som vi frivilligt besöker, som till exempel konserter, diskotek, gym och biografer. Men vi vill ju inte att besöken ska resultera i hörselskador.

Hörselskador

Hörselskador kan uppstå efter gradvis försämring av hörseln såsom tinnitus, som vanligen uppkommer efter en längre tids exponering. Antingen efter en längre sammanhängande period eller efter många kortare upprepade exponeringar. Men det kan också uppstå vid akuta skador.

Smärttröskeln

Ofta kan man själv inte avgöra om den höga ljudnivån är skadlig för det egna örat. Smärttröskeln ligger inte nödvändigtvis på samma ljudnivå som den nivån då örat kan ta skada. Det vill säga örat kan ta skada även om du inte upplever ljudnivån som smärtsam.

Viktigt med öronproppar

På många musikevenemang säljs öronproppar. Det är en bra idé. Men många öronproppar reducerar de högre frekvenserna mer än de lägre och förvränger därmed ljudbilden. Av den anledningen väljer många tyvärr att lyssna på en konsert utan öronproppar.

Vem är ansvarig?

Det är alltid verksamhetsutövaren som ansvarar för att se till att riktvärdet för höga ljudnivåer inte överskrids. I vissa fall kan det vara oklart om det är evenemangsplatsen eller arrangören som har det yttersta ansvaret. Men normalt hålls arrangören som ansvarig.

Det är inte föräldrars ansvar att se till att barn under 13 år har hörselskydd. Därför kan arrangören neka dem inträde trots föräldrarnas närvaro. På diskotek, pubar och restauranger är det ägaren som har det yttersta ansvaret, även om det ofta finns en discjockey som sköter musikanläggningen.

Vad kan du göra?

Upplever du att musiken är hög på ett diskotek kan du tala om det för diskjockeyn. Om du är på konsert är det kanske svårt att påpeka de höga ljudnivåerna under framträdandet. Får du inget gehör från diskjockeyn eller om du upplevde att ljudvolymen på konserten var alldeles för hög kan du kontakta miljöförvaltningen.

Det ställs höga krav på ventilation. Det gäller särskilt i flerfamiljshus men också i andra typer av lokaler där kylning eller bättre luftomsättning behövs. Aggregaten som behövs till detta alstrar också buller till omgivningen. Det har medfört att många boende upplever sig störda av buller från fläktar och kylaggregat. Är du en av dem?

Vem ansvarar?

Det är alltid den som äger och använder fläkten som ansvarar för att boende inte störs av bullret. Ägaren kan bli tvungen att utreda bullret om någon närboende upplever sig störd. Vanligtvis gör man bullermätningar i och utanför bostaden. Överskrids riktvärden kan nästa steg bli att göra något för att sänka bullernivåerna. Ägaren får bekosta åtgärderna.

Vad kan du göra?

Störs du av buller från fläkt eller liknande ska du i första hand prata med den verksamhet eller fastighetsägare som äger källan till störningen. Då har du informerat om problemet och ger den ansvarige en chans till att åtgärda det.

Det kan vara så att ägaren inte har uppmärksammat att fläkten stör de närboende. Får du inte något gehör för dina synpunkter, kan du kontakta miljöförvaltningen.

Ta reda på var bullret kommer från

Börja med att försöka ta reda på var bullret kommer från. Det kan vara olika bullerkällor förutom fläktar som installationer, kylanläggningar, kompressorer, värmepumpar och liknande. 

Kan du inte lokalisera bullerkällan kontaktar du din fastighetsägare. Fastighetsägaren att skyldig att bistå med en bostad som klarar alla normer och riktvärden för normalt boende. Visar utredning att det är en annan fastighetsägare eller verksamhetsutövare som är ansvarig för det störande ljudet så blir det dennes ansvar att utreda vidare eller lösa problemet.

Allmänna råd

Buller är ett av de största miljöproblemen i Stockholm. Ett mål i stadens miljöprogram är att trafikbullret ska minska. Några av våra insatser för att få en tystare miljö är att byta vägbeläggning och reglera hastigheten.

Trafiken är den dominerande källan till buller i Stockholm. Buller från vägtrafik, men även i vissa fall spår-, flyg- och till och med båttrafik, orsakar höga ljudnivåer både inomhus och utomhus.

Kontakta i första hand väghållaren om du vill klaga på buller från vägtrafiken. Trafikkontoret är väghållare för de kommunala vägarna.

Ansvarig spårhållare är SL eller Trafikverket och för flyget är det oftast Swedavia.  

Musik är ofta trevligt, men ibland är det inte lika behagligt när det kommer från närliggande restauranger och evenemangsplatser. Musik innehåller nämligen ofta lågfrekventa basljud som kan förflytta sig långa sträckor genom en fastighet.

Musik är tonalt, det vill säga enskilda toner och frekvenser kan lätt urskiljas. Både lågfrekvent ljud samt tonalt ljud uppfattas normalt som mer störande än annat buller. Därför är Folkhälsomyndighetens riktvärde i bostaden lägre för musikbuller, 25 dBA ekvivalent, jämfört med det normala riktvärdet på 30 dBA för ekvivalent ljud.

Restauranger kan också orsaka andra typer av buller såsom sorl, stolsskrap, slammer från bestick och köksslammer.

Vem ansvarar?

Verksamhetsutövaren ansvarar för att de boende inte störs av musikbuller. Hen kan bli tvungen att utreda den egna påverkan på omgivningen. Exempelvis genom bullermätningar i eller utanför en boendes bostad. Visar utredningarna att man överskrider riktvärdena kan nästa steg bli att verksamhetsutövaren tvingas vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna. Allt på verksamhetens bekostnad.

Även om fastighetsägaren ansvarar för att bostaden är i ett sådant skick att den uppfyller gällande normer och standarder för boendemiljö så är det ändå den som orsakar bullret som ansvarar för att störningarna upphör.

Vad kan du göra?

Störs du av musik ska du i första hand prata med den verksamhet som spelar eller ansvarar för den störande musiken. Då har du informerat om problemet och ger dem en chans till att sänka ljudnivån och åtgärda störningen. Det kan vara så att verksamheten inte uppmärksammat att musiken uppfattas som störande av närboende. Får du inte något gehör för dina synpunkter kan du kontakta miljöförvaltningen.

Byggbuller är ofta oregelbundet och de mer bullriga momenten överskrider ofta gällande riktvärden, oavsett tid på dygnet. Eftersom byggarbetsplatser är begränsade i tiden anses dessa bullerstörningar normalt som tillfälliga. Det innebär att miljöförvaltningen i de flesta fall inte driver sådana ärenden.

Ett bygge är ofta färdigt innan miljöförvaltningen har kunnat ställa krav på utredningar och svarstider har passerat.

Vem ansvarar?

Det är byggherren som ansvarar för att arbetet inte stör närboende mer än nödvändigt.

Vad kan du göra?

Störs du av byggbuller i din bostad bör du första hand kontakta ägaren eller byggherren som ansvarar för byggnationen. Beskriv bullret så noga som möjligt och vilka tider på dygnet det låter. Då är det lättare för byggherren att veta vilken del av bygget som står för störningen.

Vad gör miljöförvaltningen?

Kontakta miljöförvaltningen om du har kontaktat den som ansvarar för bygget och det inte blir någon förbättring. Det är viktigt att vi får veta vilka tider på dygnet som de störande arbetena utförs och vilken typ av ljud du upplever som störande.

Bedömer vi att den som är ansvarig inte har utrett och vidtagit rimliga skyddsåtgärder kan vi ställa krav så att bygget inte hindrar sömn och vila i en orimlig omfattning.

Om byggherren inte kan minska bullret kan det bli aktuellt att anpassa arbetstiden för att begränsa problemen. Ett exempel är att förlägga bullrande arbete till helgfria vardagar klockan 07.00–19.00 samt helgdagar klockan 10.00–16.00.

Erbjuda inkvartering eller annat

Ytterligare åtgärder kan behövas för skiftesarbetare som behöver sova dagtid och personer som är hemma dagtid. Skiftesarbetare kan erbjudas inkvartering för sömn och vila i närområdet med minst vandrarhemstandard. För andra som normalt vistas hemma kan det även vara lämpligt att erbjuda en uppehållslokal av något slag.

Ta kontakt med din granne så att hen blir medveten om störningen och får möjlighet att ändra sig. Om det inte hjälper kontaktar du fastighetsägaren. Fastighetsägaren bör sen utreda om klagomålet är befogat och i så fall uppmana den som stör att upphöra med det.

Ljudisoleringskraven för bostäder ska bedömas med utgångspunkt från vad som gällde vid färdigställandet av byggnaden och i enlighet med de byggnormer som gällde då.

Finns det fastighetstekniska brister i till exempel isoleringen mellan bostäder som skett vid ombyggnationer, kan en ljudstörning mellan lägenheter leda till krav på åtgärder från miljöförvaltningen. 

Kontakta butiken eller verksamheten och tala om att du störs när man lastar och lossar. Varuleveranser bör inte ske innan klockan 06.00 och inte efter klockan 22.00. Detta eftersom människor har rätt till en fredad nattsömn.

Det är inte någon skillnad på om det är vardag eller helgdag. Får du inte gehör för ditt klagomål hos butiken eller verksamheten kan du lämna in en anmälan till miljöförvaltningen.

Buller i och i anslutning till bostaden

Beroende på var man upplever sig störd av bullret används olika bedömningsgrunder och riktvärden. Riktvärden finns för buller inomhus såväl som utomhus.

Buller inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus anger vilka ljudnivåer som inte bör överskridas i en bostad. Dessa är:

 • 30 dBA ekvivalent (ljud som hörs hela tiden)
 • 45 dBA maximala ljudnivåer (plötsliga ljud)
 • 25 dBA hörbara tonkomponenter (musikbuller).

I råden anges även följande riktvärden för samtliga nio lågfrekventa tersband mellan 31,5 och 200 Hz (exempelvis fläktljud).

Störningar från grannar

Störningar från grannar regleras bland annat i

 • hyreslagstiftningen
 • bostadsrättslagstiftningen
 • ordningslagen.

Buller utomhus

Naturvårdsverket har i sin vägledning om industribuller och annat verksamhetsbuller rekommendationer om vilka ljudnivåer som inte bör överskridas vid fasad, uteplatser och andra ytor för utevistelser i bostadens närhet.

Riktvärdena bedöms främst vara tillämpliga vid fläktbuller och annat installationsbuller. De är inte tillämpliga på störningar från musik och sorl från restauranger, konserter eller evenemang.

Riktvärden:

 • 40 dBA nattetid klockan 22.00–06.00
 • 45 dBA kvällstid klockan 18.00–22.00 och helger klockan 06.00–22.00
 • 50 dBA dagtid klockan 06.00–18.00.

Naturvårdsverkets riktvärden

Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller tillämpas när man är störd av buller utomhus. Det kan vara tillfällen när man upplever sig störd på sin uteplats, balkong eller inne i bostaden med öppna fönster. Bullerkällorna kan vara exempelvis fläktar, lossning av varor eller bärbara blåsmaskiner. 

Riktvärden:

 • 50 dBA dagtid klockan 06.00–18.00
 • 45 dBA kvällstid klockan 18.00–22.00, söndagar och helgdagar klockan 06.00–18.00 
 • 40 dBA nattetid klockan 22.00–06.00.

Folkhälsomyndighetens riktvärden

Är du störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus. Riktvärden inomhus anges för kontinuerligt buller (dBA eq), maximala ljudnivåer (dBA max) samt för kontinuerligt buller på låga frekvenser (dB).

Ekvivalent (kontinuerligt) buller från till exempel fläktar bör inte låta mer än 30 dBA inne i bostaden. Innehåller bullret inslag av urskiljbara toner, som till exempel från musik, skärps det ekvivalenta riktvärdet med 5 dBA. Riktvärdet för maximala ljudtoppar ligger på 45 dBA. 

Alla riktvärden gäller utan annan bakgrundsnivå. Bakgrundsnivån är det omgivande buller som hörs även om den störande bullerkällan är avstängd. Exempelvis trafik, radiatorer, sorl och prasslande löv.

Lagstiftning

Enligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare ha den kunskap som krävs för att den egna verksamheten inte ska störa människor och natur. Det gäller både buller som stör nattsömnen och höga ljudnivåer som kan skada hörseln.

Verksamhetsutövaren är också skyldig att vidta alla åtgärder för att åtgärda eller förhindra uppkomst av störning. Enligt miljöbalken gäller det även om den störande bullerkällan har funnits på plats innan bostäderna byggts.

Buller från byggarbetsplatser

Naturvårdsverket allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser anger riktvärden för buller från byggarbetsplatser. Miljöbalken (till 2 kap. och 26 kap. 19 §).

Naturvårdsverket har även gett ut riktvärden för buller från byggarbetsplatser.

Lastning och lossning av varor

Riktvärden:

 • 40 dBA nattetid klockan 22.00–06.00
 • 45 dBA kvällstid klockan 18.00–22.00 och helger klockan 06.00–22.00
 • 50 dBA dagtid klockan 06.00–18.00.

Ljudnivåer i offentliga lokaler

Riktvärden för platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde:

 • 100 dB ekvivalent ljud (ljud som hörs hela tiden)
 • 115 dB maximala ljudnivåer (plötsliga ljud).

Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde:

 • 97 dB3 ekvivalent ljud (ljud som hörs hela tiden)
 • 110 dB maximala ljudnivåer (plötsliga ljud).

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:15) om höga ljudnivåer anger vilka ljudnivåer som är tillåtna för lokaler och platser, såväl inomhus som utomhus, där hög musik spelas. Till exempel diskotek, konserter och träningslokaler.  

Buller från verksamheter

Du som bedriver verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter. Här kan du läsa om hur du kan arbeta med att minska buller från din verksamhet.

Uppdaterad