Enskilda avlopp

Utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och orenat avloppsvatten måste avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Det är viktigt att enskilda avlopp har bra reningsförmåga och avloppsvatten får inte släppas ut om det inte har genomgått slamavskiljning och ytterligare minst ett reningssteg. Här kan du läsa om vilka installationer som behöver tillstånd eller behöver anmälas till miljöförvaltningen och hur du går till väga för att ansöka.

Sluten tank

För att ansluta WC till sluten tank krävs tillstånd från miljöförvaltningen. Om du däremot ansluter exempelvis bad, disk- och tvättvatten (BDT) till sluten tank krävs det bara en anmälan. I båda fallen används samma blankett, och den hittar du här:

Blankett: Ansökan för enskilt avlopp till sluten tank (pdf, 680 kB, nytt fönster)   

Tänk på att slutna tankar måste tömmas av en entreprenör som är anlitad av staden. Mer information får du via Stockholm Vatten och Avfall.

Torr toalettlösning utan latrinhämtning

För torr-, mull-, frys-, förpacknings- och torktoalett samt latrinkompost måste du ansöka om tillstånd ifall restavfallet ska tas omhand på den egna fastigheten. Ansökningsblanketten hittar du här: 

Ansökningsblankett för installation av torrtoalett (pdf, 673 kB, nytt fönster)

Torrtoalett med latrinhämtning

Kontakta Stockholm Vatten och Avfall om du ska installera torrtoalett med latrinhämtning.

  • kund@svoa.se
  • 08-522 120 00.

Mer information om latrinhämtning får du via Stockholm Vatten och Avfall

Latrinhämtning, Stockholm Vatten och Avfalls webbplats

Enskilt avlopp med utsläpp till mark och vatten

Det krävs tillstånd för att ansluta WC till en avloppsanordning där utsläppet sker till mark och vatten och för att ansluta WC till ett befintligt enskilt avlopp där utsläppet sker till mark och vatten.

Ska du installera någon annan form av avloppsanordning för exempelvis bad, disk- och tvättvatten (BDT) måste du anmäla detta till miljöförvaltningen.

Blankett: Ansökan för enskilt avlopp med/utan vattentoalett (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Ändring av befintligt enskilt avlopp

Ska du göra en ändring i din befintliga avloppsanordning måste du anmäla detta. Anmälan om ändring görs på samma blankett som ovan.

Tillsynsavgift

  • Ansökan om tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med sluten tank kostar 3 600 kr (2020).
  • Ansökan om tillstånd att inrätta torra toalettlösningar som torr, mull, frys, förpacknings och torktoalett där restavfallet ska tas om hand på den egna fastigheten kostar 2 400 kr (2020).
  • Ansökan om tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med ansluten vattentoalett där utsläpp sker till mark och vatten kostar 10 800 kr (2020). Samma avgift tas ut om du ska ansluta en vattentoalett till en redan befintlig avloppsanordning.
  • Anmälan av avloppsanordning för endast BDT-vatten handläggs på timavgift enligt kommunens taxa som för närvarande är 1 200 kr (2020).
  • Anmälan om ändring av befintlig avloppsanordning kostar 4 800 kr (2020).

Kvicksilverförorenade avlopp

Blankett: Kvicksilverförorenade avlopp, sanering eller utbyte (pdf 600 kb, nytt fönster)

Uppdaterad