Tre stora svarta plastlock till en trekammarbrunn löper diagonalt över bilden. Foto: Johan Pontén

Enskilda avlopp

Utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet. Orenat avloppsvatten måste avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att det inte orsakar risker för människors hälsa eller för miljön.

Det är viktigt att enskilda avlopp har bra reningsförmåga. Avloppsvatten får inte släppas ut om det inte har genomgått slamavskiljning och ytterligare minst ett reningssteg. Här kan du läsa om vilka installationer som behöver tillstånd eller behöver anmälas till miljöförvaltningen och hur du gör för att ansöka.

Tillstånd och installationer

För att ansluta WC till sluten tank behöver du tillstånd från miljöförvaltningen. Ansluter du däremot exempelvis bad, disk- och tvättvatten (BDT) till sluten tank krävs det bara en anmälan. I båda fallen används samma blankett. Tänk på att slutna tankar måste tömmas av en entreprenör som är anlitad av staden. Mer information får du via Stockholm Vatten och Avfall.

För torr-, mull-, frys-, förpacknings, förbrännings- och torktoalett samt latrinkompost måste du ansöka om tillstånd om restavfallet ska tas omhand på den egna fastigheten. 

Kontakta Stockholm Vatten och Avfall om du ska installera torrtoalett med latrinhämtning.

E-post: kund@svoa.se
Telefon: 08-522 120 00

Mer information om latrinhämtning får du via Stockholm Vatten och Avfall.

Det krävs tillstånd för att:

  • ansluta WC till en avloppsanordning där utsläppet sker till mark och vatten
  • ansluta WC till ett befintligt enskilt avlopp där utsläppet sker till mark och vatten.

Ska du installera någon annan form av avloppsanordning för exempelvis bad, disk- och tvättvatten (BDT) måste du anmäla detta till miljöförvaltningen.

Vill du göra en ändring i din befintliga avloppsanordning ska du anmäla det. 

När du har fått ett skriftligt beslut får du börja anlägga din nya, eller göra om din nuvarande, avloppsanordning. Underlag för entreprenörsrapport bifogas till ditt beslut.

I entreprenörsrapporten fyller du i information om hur du har anlagt din avloppsanordning, samt bifogar fotografier av de olika momenten i anläggandet. Skicka sedan in ifylld entreprenörsrapport med fotografier på anläggningsarbetet till miljöförvaltningen.

Avgifter

Läs mer om avgifter på miljötaxa.

Uppdaterad