Kompostbehållare. Foto: Johan Pontén

Kompostering

När du komposterar får du en näringsrik gödning och förbättrar jorden i din trädgård. Dessutom får du tillfredsställelsen av att veta att du bidrar till en bättre miljö.

Vad är tillåtet?

Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall som till exempel löv, kvistar och fallfrukt på den egna fastigheten. För att få kompostera matavfall måste du däremot skicka en skriftlig anmälan till miljöförvaltningen. Kompostanmälan för en- och tvåfamiljshushåll handläggs på timavgift enligt kommunens taxa, som för 2021 är 1 230 kr per timme. För flerfamiljshus och verksamheter tar miljöförvaltningen ut en fast avgift på 3 690 kronor.

Anmälan om kompostering i en- och tvåfamiljshus (pdf, 110 kB, nytt fönster)

Storhushåll

Anmälan om kompostering i flerfamiljshus och företag (pdf 584 kB, nytt fönster)

Vägledning: kompostering för storhushåll (pdf, 255 kB, nytt fönster)

Använd rätt kompostbehållare

Kompostbehållaren ska vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska vara värmeisolerad, ha lock och botten ska vara tät eller ha ett nät. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs.

Vilka komposttyper måste jag anmäla?

Du ska alltid anmäla komposten till oss om du komposterar matavfall. Många väljer att köpa en fabrikstillverkad varmkompost, men även behållare för bokashi förekommer. Om du väljer en behållare för bokashi behöver du även redovisa hur du kommer att ta hand om matavfallet i efterföljande steget. Bifoga gärna information om var eller hur du kommer att ta hand om resterna.

Insamling av matavfall

Genom att matavfallssortera hjälper du till att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilbränslefri stad. Samtidigt som du gör en miljöinsats kan du dessutom spara pengar. När matresterna sorteras ut kan de via rötning omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar. Biogödsel används också som växtnäring till åkermark. Läs mer på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats hur du anmäler dig och kommer igång.

Kompostering av latrin

För att få ha mulltoa eller latrinkompost behövs tillstånd från miljöförvaltningen. Skicka en skriftlig ansökan till miljöförvaltningen. Till ansökan ska du bifoga en karta eller en skiss på var komposteringen ska ske. Ansökningsavgiften är 2 460 kronor och avgiften faktureras i efterhand.

Blankett: Ansökan om tillstånd för att kompostera latrin (pdf, 673 kB, nytt fönster)

Latrinhämtning

Ska du däremot installera torrtoalett med latrinhämtning ska du vända dig till Stockholm vatten och avfall AB som kan ge dig information om behållare och gällande hämtningstaxa.

Uppdaterad