En stor svart kompostbehållare i plast. Foto: Johan Pontén

Kompostering och matavfall

När du komposterar får du en näringsrik gödning och du förbättrar jorden i din trädgård. Dessutom får du tillfredsställelsen av att veta att du bidrar till en bättre miljö.

Samla in matavfall

Genom att matavfallssortera hjälper du till att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilbränslefri stad. Samtidigt som du gör en miljöinsats kan du dessutom spara pengar. När matresterna sorteras ut kan de via rötning omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar. Biogödsel används också som växtnäring till åkermark.

Läs mer på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats hur du anmäler dig och kommer igång.

Vad är tillåtet?

Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall som till exempel löv, kvistar och fallfrukt på den egna fastigheten.

Använd rätt kompostbehållare

Kompostbehållaren ska vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska vara värmeisolerad och ha lock, och botten ska vara tät eller ha ett nät. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs.

Vilka komposttyper måste jag anmäla?

  • Matavfall: Du ska alltid anmäla komposten till oss om du komposterar matavfall. Många väljer att köpa en fabrikstillverkad varmkompost, men även behållare för bokashi förekommer. Kompostanmälningar handläggs på timavgift enligt kommunens taxa. Miljötaxa
  • Väljer du en behållare för bokashi behöver du även redovisa hur du kommer att ta hand om matavfallet i efterföljande steg. Bifoga gärna information om var eller hur du kommer att ta hand om resterna.
  • Latrin: För att få ha mulltoa eller latrinkompost behöver du tillstånd från miljöförvaltningen. Skicka en skriftlig ansökan till miljöförvaltningen. Till ansökan ska du bifoga en karta eller en skiss på var du ska kompostera.

Latrinhämtning

Ska du däremot installera torrtoalett med latrinhämtning ska du vända dig till Stockholm vatten och avfall AB som kan ge dig information om behållare och gällande hämtningstaxa.

Uppdaterad