Förhandsavtal

Ett av villkoren som måste uppfyllas innan en ombildning genomförs är att förhandsavtal tecknats med minst 50 % av förstahandshyresgästerna.

Förhandsavtalen ska vara tillgängliga för granskning av de oberoende observatörerna senast två veckor innan planerat tillträde.

Följande kommer att granskas:

  • Det ska framgå vilken lägenhet avtalet avser.
  • Förhandsavtalet ska vara undertecknat.
  • Underskrifter i original, både fysisk och digital signatur godkänns.
  • En digital signatur ska kunna verifieras. Signaturen ska ske i en signeringstjänst som följer lagkraven för avancerad elektronisk underskrift.
  • Det ska i efterhand gå att utläsa vem det är som undertecknat fullmakten genom att föreningen förser den av staden utsedda oberoende observatören med underlag, genom utskrift eller inloggningsmöjlighet.
  • Förhandsavtal godkänns endast från personer med förstahandskontrakt och som är folkbokförda på fastigheten.
  • Om flera står på hyresavtalet ska förhandsavtalet vara undertecknat av samtliga och dessa ska också vara folkbokförda på fastigheten.
  • Insats, upplåtelseavgift och årsavgift måste enligt lag framgå av förhandsavtalet.

Vi rekommenderar att det framgår av avtalet att det upphör att gälla om oförutsedd omständighet inträffar som försvårar eller omöjliggör att parterna kan fullfölja sin del av avtalet, till exempel att föreningen eller medlemmen inte får finansiering

Uppdaterad