Vanliga frågor om ombildning till bostadsrätt

Att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt är en möjlighet och det är ni som bor i fastigheten som själva bestämmer om ni vill ombilda eller inte.

Ja, som hyresgäst kan du försöka byta din lägenhet via Familjebostäders, Stockholmshems och Svenska bostäders gemensamma interna byteskö. Detta gäller så länge ditt hus inte är ombildat till bostadsrätt, då försvinner möjligheten till byte via den interna kön. Du har också möjlighet att få ett byte i enlighet med hyreslagens bestämmelser om du själv hittar någon som vill byta lägenhet med dig.

Ja, du väljer själv vid en ombildning om du vill köpa din bostadsrätt eller bo kvar som hyresgäst hos bostadsrättsföreningen. Då blir bostadsrättsföreningen din nya hyresvärd. Du har samma skyldigheter och rättigheter som innan men du förlorar din plats i de kommunala bostadsbolagens interna byteskö.

Hyreslagens bestämmelser om lägenhetsunderhåll gäller alla fastighetsägare. De kommunala bostadsbolagen har avtal med Hyresgästföreningen om hur lägenhetsunderhållet ska gå till. En bostadsrättsförening kan välja att ta över det avtalet eller följa hyreslagens bestämmelser.

Nej, det är inte säkert. Det måste vara en hyresrätt som ägs av något av de tre kommunala bostadsbolagen i något av elva utvalda områden. Men även en del av dessa hyresrätter kan ha undantagits från möjligheten till exempel eftersom husen är nyproducerade eller av något skäl strategiskt viktiga för Stockholms stad.

För att veta vad en fastighet kostar behöver Stockholms stad göra en värdering av huset. Innan en värdering görs måste hyresgäster bilda och registrera en bostadsrättsförening och lämna in en gemensam intresseanmälan om ombildning till hyresvärden. Det är först när bostadsrättsföreningen utifrån värderingen gjort en ekonomisk plan som man vet hur mycket en enskild lägenhet (bostadsrätt) kostar.

Det går inte att köpa ut en enskild lägenhet och ombilda. Hela fastigheten måste ombildas till bostadsrätt. Hur den processen går till hittar du information om på den här webbplatsen.

Sista dag att inkomma med en komplett och godkänd intresseanmälan till hyresvärden är 31 december 2019.

Hur lång tid en ombildning tar är olika från fall till fall. Ombildningen är klar när bostadsrättsföreningen och hyresvärden har tecknat köpekontrakt, hyresvärden har fått betalt för fastigheten och när medlemmar som ska köpa sin bostadsrätt har betalat till föreningen.

Nej, det är inte säkert. Stockholms stad har satt en gräns för ombildningar och beslutat att möjligheten till ombildning upphör när andelen hyresrätter i ett område når 60 procent eller om andelen hyresrätter som ägs av stadens tre kommunala bostadsbolag blir mindre än 50 procent. Det innebär att omkring 5 000 av allmännyttans hyresrätter skulle kunna ombildas som mest. Om du bor i ett område där flera ombildningar pågår eller nyligen har genomförts kan det bli ett stopp för fortsatta ombildningar i området. Om det skulle hända kommer alla berörda bostadsrättsföreningar att bli informerade.

Nej, det går inte. Fastigheten är en enhet och det är alla ingående hus och adresser som är möjlig att ombilda.

Bostadsrättslagen skiljer inte på hyresgäster med tillsvidareavtal och hyresgäster med korttidsavtal. Den som har ett gällande hyreskontrakt vid tidpunkten för köpestämman har rösträtt och sedan rätt att köpa bostadsrätten.

Ja, möjligheten att ombilda gäller alla förstahandshyresgäster som bor i de utvalda områdena och som fått ett brev om ombildning från sin hyresvärd.

Ja, det gör du.

En fastighet är en enhet som består av ett eller flera hus och adresser.

Felavhjälpande underhåll, akuta åtgärder och åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till säkerhet och hälsa fortsätter precis som vanligt. Vissa fastigheter där planering och projektering för större underhåll kommit väldigt långt och där arbetena kommer att starta inom kort undantas från möjligheten till ombildning.

För fastigheter som ligger i plan för större, omfattande underhåll kommer planeringen att pausas. Stockholms stad ger möjligheten att inleda ombildningsprocess under en särskild tidsram för att inte långsiktigt påverka bostadsbolagens underhållsplanering. Att inte starta underhållsprojektet under 2019 är nödvändigt eftersom det kan fördröja och försvåra processen i händelse av en intresseanmälan om ombildning.

Efter den 31 december 2019 händer något av följande i dessa fastigheter:

  • Ingen intresseanmälan för ombildning har inkommit. Planeringen för det kommande underhållsprojektet återupptas.
  • Godkänd intresseanmälan om ombildning har inkommit. Underhållsplaneringen pausas fortsatt i avvaktan på ett beslut på bostadsrättsföreningens köpestämma om ombildning kommer att ske. Ombildas fastigheten genomför bolaget inte det planerade underhållet. Sker ingen ombildning återupptas planeringen för underhållet.

Vid en eventuell försäljning blir bostadsrättsföreningen hyresvärd.

Uppdaterad